Yatırım teşviklerinde Ağustos 2020 değişiklikleri -2 -


Geçen haftadan devam ediyor…15 inci maddenin 1 ve 3. Fıkralarını da aşağıya alalım.


Vergi indirimi


MADDE 15 – (1) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.


Bölgesel Teşvik Uygulamaları 

 (3) Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan ve yatırıma katkı oranı yüzde ellidir.


Yapılan bu değişiklik ve düzenleme ile yukarıda verdiğimiz ilk tablodaki sigorta primi işveren desteğinin sabit yatırım tutarına oranı, bölgelere göre ikinci tablodaki oranların yarısı kadar artarak uygulanacaktır. Yani kısacası devlet, yatırım yapılabilmesi için sigorta primi destek oranlarını da artırmaktadır. Aynı artırım stratejik yatırımlar için de geçerlidir. 


MADDE 5- Aynı Kararın 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (u) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (a), (c), (i) ve (ü) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendinde yer alan “asgari 20 milyon TL tutarındaki” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve söz konusu fıkraya aşağıdaki (z) bendi bendi eklenmiştir.


Daha önce öncelikli yatırım konuları arasında yer alan özel sektör demiryolu yatırımları, asgari 50.000 m2. Fuar yatırımları ile 5.000-10.000 baş süt ve et hayvancılık yatırımları öncelikli yatırım konularından çıkarılmıştır. Eğitim yatırımlarındaki 20 milyon liralık sınır kaldırılarak ğ fıkrasındaki tüm eğitim yatırımları öncelikli yatırım konuları içine alınmıştır. 


Ayrıca aşağıdaki değiştirilen maddelerle öncelikli yatırım konularında yeni düzenlemeler yapılmıştır. 


“a) Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.”


“c) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları.”


“j) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde onbeş oranında enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.”


“ü) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar.”


“z) Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımlan.”


Bu kararla yapılan bir önemli değişiklik de alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımların yeniden düzenlenmesidir. Bu düzenleme 01.Ocak.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yapılan düzenleme aşağıdaki şekildedir. 


MADDE 6- Aynı Kararın 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Bu fıkra kapsamında” ibaresi ”Bu kapsamda” olarak değiştirilerek aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve mezkur maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


18 inci madde a bendinin sonuna eklenen cümle:


“Bu kapsamda desteklenen yatırımlar için beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”


18 inci madde üçüncü fıkranın sonuna eklenen cümle


“Ancak, İstanbul İlinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.”


18 inci maddenin cazibe merkezleri kapsamında diye başlayan 4 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 


18 inci maddeye 5 inci fıkra olarak aşağıdaki ekleme yapılmıştır.


“(5) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, EK-7’de yer alan 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ek-7’de yer alan 5’inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6’ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6’ncı bölge destekleri uygulanır. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanamazlar.”


Devam edecek…

Yorum Ekle