“İnternetin Geleceği Bildirgesi” imzalandı


Geçtiğimiz ay içinde, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere 61 ülke, İnternetin Geleceği Bildirgesi’ni (the Declaration for the future of the Internet) imzaladı.
 Türkiye’nin taraf olmadığı bu bildirge, internetin oto­riter olan ve ifade özgürlüğünü oldukça kısıtlayan devlet ve liderlerin arttığı dönemde; demokratik hukuk devletlerince nasıl düzenlenmesi ve düzenlen­memesi gerektiği konusunda bir çerçeve çiziyor.

Bildirge metnine göre devletler inter­neti düzenlerken; internete keyfi sınır­lar olmadan bağlanabilirliği, demokrasiyi, barışçıl yöntemleri, huku­kun mutlak üstünlüğünü, sürdürülebilir kalkınmayı ve insan hakları ile temel özgürlüklerden yararlanmayı, adil ve ekonomik rekabeti, ifade özgürlüğünü, internet kullanılarak hukukun genel il­kelerine aykırı gözetlemeyi engelle­meyi, internette yet alan bilgileri ve siteleri engellemekten kaçınmayı, ve çoğulculuğu teşvik etmeyi amaçlamak zorunda.

Elbette bağlayıcı olmayan ve iyi niyet mektubu benzeri niteliğe sahip bir bildirge bu. Ancak AB’nin 2030 Dijital Hedefleri ve ABD’nin mutlak ifade özgür­lüğü politikaları ile birebir uyumlu. AB ve ABD dışında 32 devletin daha söz konusu bildirgeyi imzalamış ol­ması, bu konuda ne kadar ciddi olduklarının da bir göstergesi.

İnternetin fiziki sınırları yoktur. Bugün hayatımızı kolaylaştıran pek çok icadı internet araçları sayesinde efektif kullanırız. Tıpkı 1950’de imza­lanan Avrupa İnsan Hakları Sözleş­mesi gibi, bu bildirge de esasında temel insan haklarını koruma ve in­sanların daha mutlu yaşamasını amaçlamaya yönelik bir çerçeve an­laşma aslında. Ülkemizin de bildir­geye taraf olması ve bildirgeye tam uyumlu bir internetin dünyada hakim olması temennisiyle.

 

Dileyenler, Bildirgenin tamamına ve üye devletlere ilişkin bilgilere şu­radan erişebilir:

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/04/Declaration-for-the-Future-for-the-Internet_Launch-Event-Signing-Version_FINAL.pdf

 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/declara­tion-future-internet

Yorum Ekle