Üçkozlar Tekkesi şeyhi Muhyiddin Efendi’nin dördüncü oğludur. Babasının vefatıyla 1091/1680’de şeyh olmuş, 1137/1724’te vefat etmiş ve tekkeye defnedilmiştir. Zâhir ve bâtını mamur, âbid, zâhid, tecelliyât-ı ilâhiyyeyi müşahid, vakarlı, edîb ve alim bir zat idi (SO. IV/415). BK, I/5