USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Üçüncü kişilerin istemiyle marka sahibinin delil sunması – 1 –

08-02-2023

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (Kısaca “SMK’nın”) 16 (2) madde fıkrasında belirtilen koşulla­rın yerine getirilmesi halinde marka başvurusunun Resmi Marka Bülteni’nde (Kısaca “Bülten”) yayımlanması ya da başvurunun yayımından sonra başvurunun kısmen veya tamamen reddine ilişkin kararın Bültende yayımlanması ile (SMK m.16/3), marka tescil taleplerinin tüm aşamaları üçüncü kişilerin bilgisine sunulmuş olmaktadır.

SMK’nın 11 inci maddesi ile yönetmelikte belirtilen bilgi­leri içeren marka tescil başvurusu, aylık olarak yayımlanan Bülteni’nde yayımla­nır.

SMK’nın sistemine göre başvurunun ilanı ile birlikte, mut­lak hak tescil şartına bağlı olarak doğmak­tadır.1Marka tescil başvuru­sunun yayımına karşı üçüncü kişilerin görüş bildirmeleri hususu, SMK’nın 17’nci maddesinde, Avrupa Birliği Marka Tüzüğünün 40’ıncı maddesiyle uyumlu bir şekilde düzenlen­miştir.

Bir marka başvurusunun yayınlanmasından sonra Türk Patent ve Marka Kurumu (Kısaca “Kurum”) nezdinde baş­vuruya iki türlü karşı çıkabilir. Bunlardan ilki, üçüncü kişile­rin görüşlerinin Kurum’a sunulmasıdır.

İkincisi ise, üçüncü kişilerin marka başvurusunun yayım­lanmasından sonra itirazlarını Kurum’a bildirmeleridir. SMK’nın 18 inci maddesinde, Avrupa Birliği Marka Tüzüğü­nün 41 inci maddesi esas alınarak “Yayıma İtiraz” müesse­sesi düzenlenmiştir.

Marka başvurusunun Bülteninde yayınlanmasından sonra yapılan itiraz (SMK m.18), işaretin SMK m.5 ve 6’nın kapsamına girip girmediğini, yani o işaret için mutlak ya da nispi bir ret sebebi bulunup bulunmadığını ve başvurunun kötü niyetle yapılıp yapılmadığını gösterir.2

Yukarıdaki sebeplerden biri mevcutsa, söz konusu işare­tin marka olarak tescil edilmesine Kurum nezdinde ilgili ki­şiler itiraz edebilirler. Öyle ise, SMK m. 18’e göre itiraz, ilgili kişilerin başvurusu yapılan işaretin, SMK’nın 5’inci ve 6’ncı madde hükümlerine göre marka olarak tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin Kurum’a yönelttikleri hukuki bir taleptir. Tescil başvurusu yapılmış bir markanın, SMK’nın 5 inci ve 6’ncı maddeleri hükümlerine göre tescil edilmemesi gerek­tiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldı­ğına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde yapılır (SMK m.18/1).

İlgili kişilerin yayımlanan marka başvurusuna itirazı, yazılı ve gerekçeli olarak Kurum’a yapılır. İtiraz gerekçelerinin, marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde su­nulmaması halinde, itiraz yapılmamış sayılır. Kurum tarafın­dan itirazın incelenebilmesi için, söz konusu itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin öden­diğine ilişkin bilginin Kurum’a sunulması zorunludur. (SMK m.18/2)

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?