USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Depremde yıkılan ve hasarlı binalarda hukuki sorumluluk – 2

27-02-2023

4. Hukuki değerlendirme

Uyuşmazlık, eser sözleşmesi ilişkisinden kaynaklanan ve eserin tesliminden sonra ortaya çıkan gizli ayıpla­rın giderimi ya da yıkım bedelinin tahsiline ilişkin ola­caktır. Zira, taraflar arasındaki ilişki sözleşme ilişkisinin kurulduğu tarihte yürürlükte bulunan 818 sayılı mülga Borçlar Kanunu’nun 366. maddesinde veya 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 481. maddesi ve devamı mad­delerinde düzenlenen eser sözleşmesi ilişkisidir.

Ayıp, bir malda ya da eserde sözleşme ve yasa hü­kümlerine göre normal olarak bulunması gereken nite­liklerin bulunmaması ya da bulunmaması gereken bozuklukların bulunmasıdır. Yüklenici, yüklendiği işi sözleşme ve yasa hükümlerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak tamamlamak ve iş sahibine teslim et­mekle yükümlüdür. Yüklenicinin bu yü­kümlülüğü, iş-eser sahibine olan “özen ve sadakat” borcu gereğidir. Yüklenicinin hukuki sorumluluğu bakı­mından diğer bir dikkate alınması ge­reken zamanaşımı süresidir. Bir yapının açık ya da gizli ayıplı olmasından doğan davalar, mülkiyetin bina sahibine geçmesinden başla­yarak beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar (TBK m.244/III). Yargılama sürecinde; gerektiğinde mahallinde keşif ya­pılmak suretiyle alınacak bilirkişi kurulu raporunun özellikle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Mü­fettişliğince olası alınan raporun dayanağı olan binala­rın inşa edildiği zaman yürürlükte bulunan Deprem Yönetmeliği hükümleri esas alınmalıdır. Gizli ayıp; eserin teslimi sırasında ilk bakışta görüleme­yen, muayene ile hemen anlaşılamayan, sonradan kul­lanılmakla veya somut uyuşmazlıkta görüldüğü gibi deprem ve benzeri bir olay vesilesiyle ortaya çıkan ayıptır. Ayıplı iş ise vasıf eksikliğini ifade eder.1 O sebeple ister vasıf eksikliği bulunması ister ayıplı inşa edilen binalar nedeniyle, yüklenicinin sorumlu olması gerekir. Ayıplar yapının tesliminden sonra, meydana gelen deprem nedeniyle oluşan hasarın veya yıkımın incelen­mesi sırasında anlaşılabilmesi önemli bulunmaktadır. Bu nedenledir ki, gizli ayıp niteliğinde olduklarının ka­bulünde zorunluluk vardır.

TBK’nın 475. maddesi uyarınca bina sahibi, teslim­den sonra ortaya çıkan gizli ayıpların giderilme bede­lini aynı Deprem Yönetmeliği esasları doğrultusunda ve ayıbın ortaya çıktığı tarihteki rayiç fiyatlarla isteyebilir. Bu nedenle, binanın hasar ya da yıkım ve yeniden yapım bedelinin, ayıpların ortaya çıktığı depremin oluş tarihi olan 2023 yılı mahalli serbest piyasa rayiçleri üze­rinden hesaplanması gerekir.

Bununla beraber, binalarda ayıplı iş ile eksik işi karış­tırmamak gerekir. Ayıplı iş vasıf noksanlığını ifade ettiği halde, noksan iş yapılmayan işi ifade eder. Ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

1 YHGK, 08.10.2003 Tarih, 2003/15-474 Esas ve 2003/545

Karar sayılı içtihat metni.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?