USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Ticari unvan marka tescili yerine geçer mi?

26-09-2022

 Bu ticari işletmeler tüzel şirketler olabildiği şahıs işlet­meleri de olabilirler. Şirket kurulduğunda ve ona bir isim verildiğinde artık bu ismin kendilerine ait olduğunu ve başka kimse tarafından kullanılmayacağını düşünmek büyük bir yanılsamadır. Oysa ki marka tescili ile ticari unvan tescili birbirinden çok farklı şeylerdir. Koruma anla­mında, kullanılan yerler anlamında farklı amaçlara hitap ederler. Aradaki farkları daha belirgin ve net bir şekilde belirtmek isterim.

Limited ve anonim şirket isimleri mali mü­şavirler tarafından tica­ret odalarından alınırlar. Marka tescilleri marka vekilleri tarafından Türk Patent ve Marka Kuru­mu’ndan alınırlar.

Ticaret unvan sorgu­laması için ticaret oda­sına giderek sorgulama işlemi yapmak gerekir. Ve o an şirket isminin olup olamayacağıyla ilgili bilgi alı­nabilir. Marka tescilinde kararının gelmesi 4 ayı, belgenin gelmesinin 6 yılı bulmaktadır.

Ticari unvan alımında küçük bir değişiklik ile birbirine çok benzer isimlerle yeni ticari işletmeler kurulabilir. Fakat marka tescillinde küçük değişiklikler markayı farklı saymaz. Yazılış veya okunuş olarak birbirine benzer mar­kalar tescili engeller.

Ayrıca bazı resmi kurumlar, resmi işlemler için ticaret unvanını yeterli görmez marka tescilini zorunlu tutar. Özellikle belge alımları ve devlet desteklerinde, online satış sitelerinde mağaza açmak için marka tescili zorunlu­luğu vardır.

com.tr uzantısı firmanın faaliyet belgesiyle verilebilir. Aynı alan adı tescili marka tesciliyle de yapılabilir. Burada marka tescilinin en önemli yanı eğer almak istediğiniz com.tr uzantısı ticari unvanınız değil ise marka başvuru belgesi bunu almak için kulla­nılabilir.

Ticari unvan farklı marka farklı kullanabilir. Yani istenilen bir şir­ket ismi ticaret odasında varsa farklı bir unvan alıp, marka ola­rak istenilen isim kullanılabilir. Bir firmanın bir tek ticari unvanı olur, fakat pek çok marka tescili olabilir.

Ticaret odasında faaliyet alanları belirlenirken aynı durum marka tescili içinde geçerlidir. Marka tescilinde faaliyetler 45 sınıfa ayrılmıştır, istenilen faaliyet alanla­rında tescil işlemi gerçekleşir.

“Türk”, “Türkiye”, “Milli”, ve “Cumhuriyet” kelimeleri Ba­kanlar Kurulu Kararı ile izin verilmesi halinde şirket unva­nına ilave edilebilir. (TTK.48) onun dışında her türlü isim ticari unvan olarak kullanılabilir. Fakat marka tescili için pek çok koşul bulunmaktadır. Markanın daha önce baş­kası tarafından tescil alınmış olmaması tek koşul değildir. Markaya olumsuz karar verecek diğer maddelerden de geçmesi gerekmektedir.

Şirketler belirli bir süre için kurulabilirler, İflas etmedik­leri sürece isim baki kalır. Fakat marka tescili 10 yıllıktır. Yenilenmediği takdirde tescil düşer. Fakat 10 yılda bir ye­nilendiği sürece koruması bitmez.

Markanızın taklit edilmesi durumunda ancak marka tescil belgeniz varsa hukuki bir işlem yapabilirsiniz. Ticari unvanınızla başkasının markayı kullanmasını engelleye­mezsiniz.

Bu maddelerden de anlaşılacağı üzere ticari unvan ve marka tescili hem amaç, hem kullanım yeri olarak birbi­rinden çok farklı ve çok bağımsızdır. Marka tescili almanız için bir ticari işletmenizin olmasına bile gerek yoktur. Ama şu da unutulmamalıdır ki marka tescili her zaman ti­cari unvandan bir adım öndedir. Alınan bir marka tescili­nin taklit edilmesi halince ticari unvan değiştirilebilir. İyi haftalar dilerim.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?