USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Toplum hayatının dönemleri Y ve Z kuşakları

05-12-2022

Bu hafta oldukça geniş bir kitle olan Y ve Z kuşaklarına kısa bir göz atalım.

Y kuşağı, her şeyi sorgulayan ve aynı zamanda her şeye karşı çıkan nesil. 1980-1995 ya da “99” arası do­ğanlar olarak anılıyor. Türkiye’de 27 milyon kişi bu jene­rasyondan.

Bilgisayar ve internetin ortaya çıktığı dönemde, sosyal medyaya ulaşan ilk nesil. Sosyal medyayı ve teknolojiyi etkin kullanıyorlar. İnternet üzerinden örgütlenmenin gücünü ve imkanlarını ilk tecrübe edenler Y neslidir.

Eleştirileri çok sivri. X jenerasyonuna göre daha sabır­sız, daha sadakatsiz, hatta tatminsiz. Esnek saatlerde ça­lışmak istiyorlar. İş odaklılar, saat değil. İş bitirmek istiyorlar ama işe gelmek istemiyorlar. Parayı harcamak için ka­zanıyorlar. Dünyayı gez­mek istiyorlar. Kurumlara sadakatleri az. Özgüvenleri yüksek. Çok iş değiştiriyorlar. Ta­sarım, medya ve yaratıcı alanlara ilgi duyuyorlar.

Çekirdek ailelerde ye­tişmiş önceki kuşaklara göre daha eğitimli ana babalara sahip olan bu kuşak, oluşma ve ge­lişme sürecinde dijital­leşmenin çekiciliği ile büyüyen ve bilgisayarlarla çok erken tanışmış bireylerden oluşur. Dolayısıyla bilgiye ulaşma ve iletişim hemen tümüyle bu araçlar üzerin­den olmuş ve istenilen hedeflere ulaşmak çok kolay­laşmıştır. Dünyanın giderek küreselleşmesi, cep telefonu ve internetin hızla yayılması nedeniyle yeni kaynaklar ve imkanlara ulaşmanın kolaylaşması, küresel ekonomik kriz, ses getiren terör saldırıları, küresel parametreleri et­kileyen savaşlar; bu kuşağın ortak kültüründe kaçınılmaz tesirler yaratmıştır.

Y Kuşağı:

-Bilim teknolojilerini en çok kullanan, internette ve sos­yal ağlarda en fazla zaman geçiren kuşaktır.

-İş ortamı ve mesai saatlerinde esnekliği benimsemiş­lerdir. Kariyerden çok kendilerini ifade etmeyi önemser­ler.

-Karar alma aşamasında aktif rol üstlenirler.

-Bağımsız olmayı severler.

-İşe odaklanırlar.

-Takım çalışmasını severler.

-Hedeflerini açık şekilde tanımlarlar.

-Uyum kapasiteleri yüksektir.

-Hızlı düşünür ve bilgiye hızlı ulaşırlar.

-Eleştiriye tahammülleri azdır.

-Kültürel zenginlikleri önceki kuşaklardan yüksektir.

-Sosyal otoriteden hoşlanmazlar.

-Hızlı üretip hızlı tüketmeye yatkındırlar.

-Eğlenmeyi severler.

-Özgürlüklerine düşkün, kolay uyum sağlayan, çabuk vazgeçen, iyi eğitimli, otoriteye meydan okuyan, tekno­lojiye hayran bir nesil olarak tanımlanabilirler.

“Z Kuşağına” gelince;

Teknolojik bir hayata doğmuş, fiziksel karşılığı olan her şeyin dijital eş değerinin de olmasını arzu eden, dijitalli­ğin olmadığı durumlarda mutsuz bir nesil olduğunu söyleyebiliriz.

Gelişen teknolojinin büyük etkisi ile yeteneklerini hızla geliştirme imkanına sahip olan bu kuşak, yaygın kabule göre 2000-2020 yılları arasında doğanlardan oluşmak­tadır.

Bu kuşağın temel özelliklerini sıralarsak;

-Hırslı ve rekabetçidirler.

-Aynı anda birçok işi yüksek verimlilikle yapabilirler.

-Aidiyet duyguları zayıftır.

-Takım çalışması yerine bireysel hareket etmekten ya­nadırlar.

-Aynı anda birçok işi yüksek verimlilikle yapabilirler.

-Dışarıda fazla zaman harcamaz ve genellikle çevrimiçi olmayı severler.

-Araştırmacıdırlar.

-Müsrif görünseler de para biriktirme eğilimleri vardır.

-Yenilikçi işler yapmaktan yana olup, acelecidirler.

Özetle; Z Kuşağı, kendine fazla güvenen, yeryüzünde farklılık oluşturmaya istekli kişilerden meydana gelmek­tedir.

Bu açıklamalar, bu analizler; sadece kuşaklar konu­sunda düşünmek, okumak ve bir şeyler yapmak iste­yenlere kolaylık sağlamak için konuyla ilgili kavramları özetleyen bir gözden geçirmedir.

Verilen bilgiler; araştırmacıların, akademisyenlerin ça­lışmalarından aktarılmış olup, arada kısa yorumlar eklen­miştir. Bugün ve yakın gelecekte özellikle Y ve Z Kuşağı ülkemiz ve dünya için çok önemlidir.

Onları anlamaya ve onları en iyi şekilde motive et­meye çalışmalıyız. Gelecek gençlerindir.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?