USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Kur farkı, fiyat farkı ve vade farkı faturaları... - 1 –

09-01-2023

Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine Katma Değer Vergisi iadeleri gerek ihracatçı gerekse imalatçı mükellefler açısından büyük önem arz etmektedir. Katma Değer Vergisi mevzuatına göre istisna işlemler veya mal ve hizmet yüklenimleri sebebiyle fazla oranda yüklenilen KDV’nin iadesi yapılan işlemin türüne göre değişen prose­dürlerle iade edilmektedir.

Bazı hal ve durumlarda direkt mal ve hizmet temini olma­makla birlikte yapılan alımlara veya satışlara ilişkin kur farkı, fiyat farkı ve vade farkı faturalarının iadeye konu olması soru işaretleri yaratmaktadır.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü tarafından verilen 24.07.2019 tarih ve 39044742-130 [Özelge]-E.601259 sayılı özelge ile şirketin in­dirimli oran satışlarından doğan iade işlemlerine ilişkin ola­rak düzenlenen yüklenim listelerine kur farkı, fiyat farkı ve vade farkı gibi faturala­rın yüklenim listelerine dahil edilip edilemeye­ceği hususunda görüş bildirilmiştir.

KDV Uygulama Genel Tebliğinin “III/A-5.2. Vade Farkları” baş­lıklı bölümünde,

“3065 sayılı Kanunun (24/c) maddesine göre, teslim ve hizmet işlem­lerine ait faturada ay­rıca gösterilen vade farkları matraha dahil edilir ve işlemin tabi olduğu KDV oranı üzerinden vergilendi­rilir. Öte yandan, vadeli işlemlerde bedelin zamanında öden­memesi nedeniyle ortaya çıkan yeni vade farkları da vadeli satışa konu teslim ve hizmete ilişkin matrahın bir unsuru ol­duğundan, bu vade farklarının ayrıca fatura edilmesi ve va­deli satışa konu teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemlerin tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanarak, vade farkı faturasının düzenlendiği döneme ilişkin beyanna­mede beyan edilmesi gerekmektedir.”

“III/A-5.3. Kur Farkları” başlıklı bölümünde ise;

“Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi ha­linde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkları KDV matrahına dahildir. Buna göre, matraha dahil olacak kur farklarının he­sabında, mal ve hizmet bedeline isabet eden kur farkları dik­kate alınır, hesaplanan KDV’ye ilişkin ortaya çıkan kur farkları matraha dahil edilmez. Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı le­hine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizme­tin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması ge­rekmektedir. Yılsonlarında ve geçici vergi dönemlerinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan değerlemeler sonucu oluşan kur farkları üzerinden KDV hesaplanmaz. “

“III/B-3.4.5. İade İşlemi Sonuçlandırıldıktan Sonra İndirimli Orana Tabi İşlemlerin Matrahında Meydana Gelen Değişiklik­ler” bölümünde ise, “İndirimli orana tabi teslim veya hizme­tin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçil­mesi veya sair sebeplerle işlem matrahının değişmesi duru­munda bir düzeltme yapılması gerekmektedir. Bu düzeltme defter kayıtları ve beyanname üzerinde yapılır” açıklamaları yer almaktadır.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?