USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Kamu görevlilerinin depremde ölenlerden dolayı cezai sorumluluğu

16-03-2023

İnsanların göçüğe (depreme) bağlı olarak binaların yı­kılması ve çökmesi sonucu ölmesinden dolayı; bina sahibinin ve inşaatın teknik uygulama sorumluluğunu üstlenen inşaat mühendisinin (fenni mesul) sorumluluğu bulunmaktadır.

Binalarda yapım yılında yürürlükte olan Afet Bölgele­rinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun; mimari, statik ve elektrik tesisat projelerinin bulun­ması gerekmektedir.

Binalarla ilgili en son yapı kullanma izin belgesini onay­layan ve mühürleyen kişi belediye başkanı olup, ilgili imar mevzuatı gereği yapı kullanma ruhsatı ekinde bulunması gereken belgelerin olup olmadığını kontrol etmeden önüne gelen evrakı imzalayarak onaylayan kamu görevli­sidir. Belediye başkanının, görevinin gereklerini yapmakta ihmal göstermesi yani, görevin gereklerine aykırı hareket etmesi, görevini kanun, idari düzenle­meler veya talimatla­rın öngördüğü usul ve esaslardan başka surette ifa etmesi ha­linde, bu eylem, gör­evi kötüye kullanma suçunu oluşturur (TCK1 m.257).

İmar mevzuatına göre belediyelerin, il­gili tarihte inşaatların ruhsata uygun bir şekilde yapılıp ya­pılmadığını denetleme görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/I inci madde bendinde düzenlenmiştir. Anılan hükme göre (Mülga 1580 sayılı Belediye Kanu­nun15. madde 79 bendi); “İmar .. hizmetlerini yapar veya yaptırır.”

İmar ve belediye mevzuatına göre belediyelerin ruhsat verdikleri inşaatların yapımıyla ilgili denetleme görevleri, binanın inşaat tekniğine göre inşa edilip edilmediğini kapsamamaktadır.

Ancak, binadaki yetersizliklere rağmen; binanın yapı ruhsatını ve yapı kullanma izin belgelerini düzenle­yen ve kontrol eden proje müellifleri (fenni mesul), yapı sahibi, yapı müteahhidi (yüklenici), şantiye şefi, teknik uygulama sorumlusu ve söz konusu belgeleri onaylayan belediyenin ilgili birimleri sorumlu bulun­maktadır.

Bu kişiler; objektif olarak var olan dikkat ve özen yü­kümlülüğünü öngörebilecek ve yerine getirebilecek du­rumda olmalarına rağmen, 3194 sayılı İmar Kanununa (m.22, 27, 28, 29, 30), binanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönet­melik, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine ve dönem itibariyle bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davran­dıkları, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve bina ma­hallini tetkik etmek ve onaylamada üzerlerine düşen dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, mevcut sonucun gerçekleşmesinde etkili oldukları alanında uzman aralarında üniversite öğretim üyelerinin de bulun­duğu bilirkişilerce düzenlenecek teknik bilirkişi kurulu ra­porları ile tespit edildiği takdirde, insanların göçüğe (depreme) bağlı olarak binaların yıkılması ve çökmesi so­nucu ölmesinden dolayı meydana gelen eylemi bilinçli taksirle öldürme suçunu oluşturur (TCK m.85). Üstte belirtilen suçtan dolayı belediyelerin ruhsat verdik­leri inşaatların yapımıyla ilgili denetleme görevlerinin ceza yargılanmalarının yapılabilmesi için öncelikle; İçişleri Ba­kanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Belediye Ka­nunun soruşturma başlatması ve soruşturma aşamasında da bu kişiler hakkında yapacağı ön inceleme sonucunda karar alması, yapıya mimari ve statik projeler ile uyumlu olmadan yapı ruhsatının verilmesi ile yapı ruhsatında be­lirtilen hususların mimari ve statik projeler ile uyumlu ol­madığı halde belediye elemanlarınca yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımın­dan bir mahzur görülmediğinin tespiti yapılarak yapı kul­lanma izin belgesi verilmesi halinde, 3194 Sayılı İmar Kanunun 22, 29 ve 30.maddelerine aykırı hareket edildiği gerekçesi ile soruşturma izni verilmesi gerekmektedir.

Ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

1 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?