USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Home ofis demirbaşlarının vergi durumu

24-10-2022

Evden çalışmaya parelel olarak home ofis uygulaması da birçok insan açısından çekici hale gelmiştir. Home ofis, kendi işini yapan ya da bir firmada çalışan kişilerin evlerinin bir bölümünü ofise çevirerek çalıştığı sistemin adıdır. Bu şe­kilde çalışan insanlar, kendi belirledikleri adreste işlerini ya­pabilir ve kendi ekipmanlarını kullanabilir. Home ofis çalışmak, kişinin iş akışını kendisinin belirlediği bir yöntem olduğu için birçok insanın ilgisini çekmektedir.

Home ofis olarak kullanılan alanlara alınan demirbaşların ve yapılan masrafların vergi kanunları karşısındaki durumu ise, iş bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 06.09.2022 tarih ve E-62030549-120[68-2021/861]-989156 sayılı özelgesi ile ser­best meslek erbabı olarak avukatlık faaliyetinde bulunduğunuzu belirterek, home ofisinizde kullanmak üzere aldığınız elektrikli süpürge için yapılan ödemenin mesleki kazancınızın tespitinde gider olarak indirilip indiri­lemeyeceği hususunda görüş bildirmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

- “Serbest meslek kazancının tarifi” başlıklı 65’inci madde­sinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan ka­zançlar serbest meslek kazancıdır.

- “Mesleki Giderler” başlıklı 68’inci madde­sinde, “Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir.

1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgahlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgah için ödedikleri kiranın ta­mamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortis­manı, ikametgahı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabi­lirler.).

4. Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümle­rine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil) ...” hük­müne yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 68’inci maddesine göre giderle­rin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indi­rilebilmesi için kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip olması gerekmek­tedir. Bu hüküm ve açıklamalara göre, serbest meslek faa­liyetinin ikamet edilen konutta yürütüldüğü durumlarda, münhasıran faaliyetin yürütülmesine mahsus ve iş ile ilgili olan demirbaş eşyalara ilişkin amortismanların mesleki ka­zancınızın tespitinde hasılattan indirilmesi mümkün bulun­makta olup kişisel amaçla kullanılmaya elverişli olan demirbaş eşyalara ilişkin amortismanların ise gider olarak indirilmesi mümkün değildir.

Bu itibarla, home ofisinizde kullanmak üzere aldığınızı belirttiğiniz elektrikli süpürgenin münhasıran faaliyetinizin yürütülmesine mahsus olmaması ve ikametgahınızda kişi­sel amaçla kullanılmaya elverişli olması nedeniyle, yapılan harcamanın Gelir Vergisi Kanunu’nun 68’inci maddesi kap­samında değerlendirilmesi ve serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınmasının mümkün bu­lunmadığına ilişkin görüş bildirilmiştir.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?