USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Güvenlik soruşturması ve işe başlatılmamada yasa yolları

22-05-2023

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması ya­pılmasını talep eden kamu kurum ve kuruluşları ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren diğer kurum ve kuruluşlarında arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuri­yete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılır. Ayrıca, hakimler ve savcı adayları, Milli Savunma Bakan­lığı nam ve hesabına Bakanlıkça belirlenen eğitim ku­rumları ile Millî Savunma Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde eğitim görecekler, kaymakam adaylığına atanacaklar , Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına eğitim-öğrenim görecekler, Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesa­bına eğitim-öğrenim görecekler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve buna bağlı eğitim-öğretim ku­rumlarında eğitim-öğrenim görecekler, Polis Akademisi ve buna bağlı eği­tim-öğretim ku­rumları ile akademi nam ve hesabına diğer eğitim kurumla­rında öğrenim gö­recek öğrenciler, aday meslek me­murluğu ile aday konsolosluk ve ih­tisas memurlu­ğuna atanacaklar ile doğrudan yurt­dışı teşkilatında istihdam edilecek personel hakkında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılır.

Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları hâlinde devlet güvenliğinin, ulusal varlı­ğın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebi­leceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ile ceza infaz kurumları ve tutukevle­rinde çalışacak personel, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler, üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler ile milli güvenlik açı­sından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmet­lerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılır.

Güvenlik soruşturması, arşiv araştırmasındaki husus­lara ilave olarak kişinin;

a) Görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuv­vetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal verilerinin,

b) Yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin,

c) Terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup ol­madığının, mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yan­sıyacak hususların denetime elverişli olacak yöntemlerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edil­mesidir (7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Kanunu).

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstih­barat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılır. Yaptırı­lan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonu­cunda elde edilen veriler, değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme Komisyonu’na iletilir.

Değerlendirme Komisyonu kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini yazılı olarak atamaya yetkili amire sunar. Mahkemeler tarafın­dan istenildiğinde bu bilgiler sunulur.

Güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması ne­deniyle kamuda atama işlemi yapılamayan kişi, İdare Mahkemesi’ne iptal davası için başvuruda bulunabilir. Bu mahkemece olası davanın reddi kararına karşı Bölge İstinaf Mahkemesi’ne başvuru yapılabilir. Bu Mahkeme­nin istinaf başvurusunu kesin olarak reddetmesi de ola­sıdır. Bu durumda, hukuk devletini gerçekleştirme araçlarından biri olan bireysel başvuru sayesinde kişiler, temel hak ve özgürlüklerinin ihlali söz konusu ise, Ana­yasa Mahkemesi’ne başvurarak ihlal durumunun gide­rilmesini isteme hakkına sahiptir. Bu hak tamamlayıcı nitelikte bir koruma mekanizması öngörmektedir. Ola­ğan bir kanun yolu niteliği taşımayan bireysel başvuru, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ortak koruma alanında yer alan temel hak ve hürriyetle­rin ihlal edildiği iddialarının dile getirildiği kendine özgü ve olağanüstü bir hak arama yoludur.

Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği ta­rihten, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekmek­tedir (6126 Sayılı Kanun m.47/V; İçtüzük m.64/1). 1

Ailenizle esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygıla­rımızı sunarız.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?