USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Deprem Bölgesine Gönderilen Yardım Malzemelerine İlişkin Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi

01-07-2024

Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine ülkemizde yaşanan & Şubat deprem felaketi ile yaşanan can ve mal kayıplarımız ülkemizi maddi ve manevi olarak derinden etkilemiştir. Yapılaşmaya ve altyapıya ilişkin yapılması muhtemel harcamalar ülke ekonomimizi derinden etkilemiştir.

İşte bu minvalde deprem felaketine ilişkin ortaya çıkabilecek olan bir takım vergisel konular tekrar hatırlanmış ve mali idare tarafından hatırlatılmıştır.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü tarafından şirket tarafından Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle yardım kampanyası başlatıldığı ve … İlçe Afet Koordinasyon Merkezinden yol izni alınarak Kahramanmaraş İl AFAD Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere yardım malzemelerinin bulunduğu aracın gönderildiği, ancak Kahramanmaraş İl AFAD Müdürlüğü tarafından yoğunluk olduğu belirtilerek yardım malzemelerinin teslim alınmadığı, buna istinaden de mevcut şartlar altında Kahramanmaraş merkezdeki yetkili polis ekiplerinin de yardımıyla, yardım malzemelerinin depremden etkilenen insanlara dağıtıldığı belirtilerek, deprem bölgesine gönderilen yardım malzemelerine ilişkin yapılan ödemelerin ve katma değer vergisinin (KDV) indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş bildirilmiştir.

, 3/2/2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2/2/2021 tarihli ve 3483 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki kararda;

"Madde 1- (1) Ülkemizde meydana gelebilecek depremler sonrasında zarar gören afetzedeler için, gerek görülmesi halinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinasyonunda insani yardım kampanyası başlatılır.

(2) Kampanyalar kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından duyurulur.

Madde 2- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Elazığ depreminden sonra başlatılan insani yardım kampanyası dolayısıyla açılan hesaplara, 30/10/2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören afetzedeler için yapılmış/yapılacak olan bağışlar da insani yardım kampanyası kapsamında değerlendirilir.

Madde 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- (1) Bu Karar hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı yürütür."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, 3/2/2021 tarihten itibaren ülkemizde meydana gelebilecek depremler sonrası zarar gören afetzedeler için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda yardım kampanyaları yürütülmektedir. Bu kapsamda, Kahramanmaraş ili merkezli olan depremler için AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yardım kampanyası başlatılmıştır.

Buna göre, şirket tarafından yapılan ayni bağışlar için AFAD Başkanlığı veya AFAD'ın yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarınca bağışa konu malların içeriğine ve teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla yapılan ayni bağışların tamamı kurum kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

-1/1’inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

-17/2-b maddesinde, Kanunun birinci fıkrasında sayılan (genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar) kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV'den istisna olduğu,

-27’nci maddesinde, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu ve emsal bedeli ve emsal ücretinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Kahramanmaraş İl AFAD Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Şirketiniz tarafından gönderilen ancak yoğunluk sebebiyle söz konusu Müdürlük tarafından teslim alınamayan yardım malzemelerinin AFAD Başkanlığı veya AFAD Başkanlığının yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarınca bahse konu yardım malzemelerinin içeriğine ve teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla bu teslimlerin 3065 sayılı Kanunun (17/2-b) maddesi kapsamında KDV'den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, söz konusu yardım malzemelerinin 3065 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz teslim edildiğinin belgelendirilememesi halinde ise 3065 sayılı Kanunun (17/2-b) maddesindeki istisnadan yararlanılması mümkün olmayıp bu yardım malzemelerinin emsal bedeli üzerinden KDV hesaplanması gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?