USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Deepfake

Deepfake
15-11-2022

Deepfake, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka ki­şinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür. Sık­lıkla, otomatik kodlayıcılar ve üretken çekişmeli ağlar (GAN’lar) olarak bilinen makine öğrenme tekniklerini kul­lanarak mevcut medyanın kaynak medya üzerinde birleş­tirilmesi ve üst üste konması ile üretilirler.1

Sözlük anlamında “Deepfake,” birleşik bir sözcük olup, “deep learning” (derin öğrenme) ve “fake” (sahte) sözcük­lerinin kısaltılmasından oluşmaktadır.

Devletler, milletler, kurum, kuruluşlar, devlet başkanları ile diğer devlet ve siyasi kişiler, ünlü kişiler, sair kişi ve kişi toplulukları hakkında sahte/yalan içeriklerin videolarının yayımlanması, toplumda adeta ilgi odağı haline gelebil­mektedir. Örneğin; bir ünlü kişinin sahte ****grafik vi­deosunun yayımlanarak halkın aldatılması gibi.

Deepfake teknolojisinin kullanılmasına sağlayan çeşitli yazılımlar bulunmaktadır. Örneğin, FaceApp gibi. Face­App yazılımı ile kişinin yüz görüntüsü değiştirilerek; kişiye gülümseme, daha genç görünme, daha yaşlı görünme, cinsiyetini değiştirme gibi özelliklerle alda­tılma sağlanabilmekte­dir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer cezai düzenlemelerde, “de­epfake” ile ilgili özel bir suç ve ceza içeren bir düzenleme bulunma­maktadır.

Ceza hukukunda, “Suçta ve cezada kanu­nilik ilkesi” egemendir. Bu ilkeye göre, kanu­nun açıkça suç sayma­dığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Ayrıca, kanunun suç ve ceza içeren hüküm­lerinin uygulanmasında kıyas da yapılamaz (5237 sayılı TCK m.2).

Üstte açıklanan gerekçe uyarınca, “deepfake” ile ilgili özel bir düzenleme olmadığından, ceza hukuku düzle­minde, bunun kullanılması sebebiyle özel bir suç ve ce­zaya hükmolunamaz. Ancak, çeşitli işlenen suç fi­illerinin oluşumunda “De­epfake” bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu se­beple, Deepfake aracı kulla­nılarak işlenen fiilin niteliği ve unsurları dikkate alına­rak, bu fiilin kanunda tanımı yapılan hangi suçu oluştur­duğu belirlenerek cezalandırılabilir. Örneğin; Kanunda belirtilen unsurların birlikte varlığı halinde, Deepfake” aracı kullanılarak işlenen fiili, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu oluşturabilir (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.217/A).

Konun önemi ve kapsayıcılığı gözönüne alınarak; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplumun barışını ko­rumak amacıyla, “deepfake” ilgili işlenen suç fiillerinin olu­şumunda özel bir suç ve ceza yerine, işlenen suça verilecek cezada suçun ek unsuru kabul edilerek, artırım sebebi olarak düzenleme getirilmesinin yerinde olacağı inancındayız. Ailelerinizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?