USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Bilgilendirme yükümlülüğü

28-12-2022

Sigortacı ile sigorta ettiren ara­sında kurulacak sigorta sözleş­meleri konusunda, sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü konusu, uyuşmazlıkların çözümlenmesinde önemli sonuçlar doğurmaktadır.

Sigorta sözleşmeleri henüz müzakere aşa­masında iken, kurulurken ve sözleşmenin de­vamı boyunca sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülük 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1423’üncü madde ve Sigortacılık Kanu­nu’nun 11/III’üncü madde fıkra hükümle­rinde düzenlenmiştir. Sigortacılık Kanunu m. 11/III’te bilgilendirme yü­kümlülüğüne ilişkin esas­ların yönetmelik ile düzenleneceği hüküm al­tına alınmış ve buna dayalı olarak Sigorta Sözleşmele­rinde Bilgilendirmeye İliş­kin Yönetmelik (Bilgilendirme Yönetme­liği) çıkarılmıştır.

Bilgilendirme yükümlülüğü, sözleşmenin müzakere, kurulma ve devamı aşamalarında, sigorta ettiren, lehtar veya sigortalının, söz­leşmenin içeriği ve işleyişine ilişkin husus­larda aydınlatılmasını kapsamaktadır (Bilgilendirme Yönetmeliği m. 5/III). Bilgilen­dirmenin kural olarak yazılı şekilde yapılması gerekir.

Ancak uzaktan pazarlama yöntemleriyle yapılan sözleşmelerde olduğu gibi tarafların bir araya gelme imkanı olmayan durumlarda bilgilendirmenin başka şekillerde de yapıl­ması mümkündür (Bilgilendirme Yönetmeliği m. 5/I). Yönetmeliğin 8. maddesi, sigortacının müzakere aşamasında iken sözleşmeye taraf olmak isteyen kişilere bir bilgilendirme formu vermesi gerektiğini düzenlemektedir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1423’üncü maddesinde sözleşme kurulmadan önce, si­gorta ettirene yazılı olarak ve inceleme süresi de tanıyarak sözleşmeye ilişkin bir bilgilendirme yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bilgilendirme hem Türk Ticaret Kanunu hem de Bilgilendirme Yönetmeli­ği’nde bir yükümlülük olarak öngörülse de buna aykırılığın yaptırımı ge­çersizlik değildir.

Türk Ticaret Kanu­nu’nun 1423/II’ nci madde fıkrası uyarınca, ay­dınlatma açıklaması yapılmadığı takdirde, sigorta ettiren on dört gün içinde itiraz et­mezse sözleşme, poliçedeki şartlara göre ya­pılmış olur. Yönetmeliğe göre de bilgilendirme yükümlülüğüne aykırı davranıl­ması halinde sözleşme geçersiz olmaz. Ancak sigorta ettiren sözleşmeyi feshedebilir veya tazminat talebinde bulunabilir (Bilgilendirme Yönetmeliği m.7).

Ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımı sunarım.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?