USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Bayan personele verilen kreş yardımı

Bayan personele verilen kreş yardımı
15-11-2022

Kıymetli okurlar, bilindiği üzere bazı iş yerlerinde okul öncesi yaşta çocuğu bulunan bayanların çalışma ko­şullarına ilişkin birtakım düzenlemeler yapılmaktadır. Hiç şüphesiz ki bu düzenlerin en başında okul öncesi yaşta bu­lunan çocuklara verilen kreş hizmeti gelmektedir.

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Mü­dürlüğü tarafından verilen 93767041-125[0900260624]-114897 sayı ve 31.08.2022 tarihli özelge ile işverenlerce kreş ve gündüz bakım evi hizmetinin iş yerinde verilmediği du­rumlarda bu amaçla hizmet alınan gelir veya kurumlar ver­gisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım evlerine ödeme yapılmak suretiyle sağlanan menfaatlerin kurumlar vergisi yönünden nasıl giderleştirileceği ve bu kapsamda ke­silen faturaların katma değer vergisinin indirim konusu yapı­lıp yapılamayacağı hususlarında görüş bildirilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde,

“Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalı­şanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, taz­minat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez...” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanunun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına 7103 sayılı kanunla eklenen (16) numaralı bendinde, “İşve­renlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğru­dan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mü­kelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istis­nadan yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağla­yanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan öde­meler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu bentte yer alan %15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarı­nın %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getir­meye Bakanlar Kurulu, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.).” hükmü yer almaktadır. 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Ka­rarı ile %15 oranı, asgari ücretin brüt tutarının %50’si olarak belirlenmiştir.

Konu ile ilgili olarak 11/6/2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Teb­liğinde gerekli açıklamalar yapılmış olup, Tebliğin “İstisnanın kapsamı ve uygulaması” başlıklı 7’nci maddesinde, “(3) İşve­renlerce, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım evlerine ödeme yapıldığı durum­larda, istisnadan yararlanılacak tutar her bir çocuk için asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmayacaktır. Sağlanan menfaatin asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşması halinde, aşan kısım ücret olarak vergilendirilecektir. %15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar ar­tırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir. 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gaze­te’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 oranı, bu tarihten itibaren asgari ücretin brüt tutarının %50’si olarak belirlenmiştir.

(6) Kadın hizmet erbabına, 193 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsa­mında sağlanan menfaat ve yapılan ödemelere ilişkin tutar­ların, asıl ücret ile birlikte ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir” açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, kadın hizmet erbabının hizmet aldığı gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gün­düz bakım evlerine, şirketiniz tarafından ödeme yapılmak suretiyle sağlanan menfaat ücret olarak değerlendirilecek olup, söz konusu ödemenin asgarî ücretin aylık brüt tutarı­nın (2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca) %50’sini aşmayan kısmının Gelir Vergisi Kanununun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsa­mında gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün bulun­maktadır.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?