USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Yurt dışından alınan tasarım hizmetlerinin vergilendirilmesi

05-09-2022

 Tasarım hizmet­leri yurt içinden satın alınabileceği gibi yurt dışından da satın alınabilmektedir. Yurt dışından alınan hizmet alımı mahiyetindeki tasarım hizmeti satın almalarının vergi ka­nunları karşısındaki durumu ise, bu haftaki yazımızın ko­nusunu oluşturmaktadır.

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmet­leri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü tarafından 18.02.2016 tarih ve 62030549-125[30-2014/253]-13805 sayılı özelge ile yurt içi ve yurt dışı müşterilerine sahibi olan bir şirketin, web sitelerinden reklam ve tanıtım hizmeti verdiğiniz be­lirtilerek söz konusu hizmetlerin yapılabilmesi amacıyla yurt dışından temin edilen hizmetlerin vergilendirilmesi hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında başkanlık görüş bildirilmiştir.

Konunun kurumlar vergisi yönünden irdelenmesinde Çifte Vergilemeyi Ön­leme Anlaşmaları çok büyük önem arz et­mektedir. Söz konusu Anlaşmaların “Ti­cari Kazançlar”ı düzenleyen 7 inci maddelerinin 1 inci fıkraları uyarınca, İr­landa, Avustralya ve ABD mukimi şirket­lerin Türkiye’de, ilgili anlaşmaların “İşyeri”ne ilişkin 5 inci maddeleri kapsa­mında, bu gelirlerin elde edilmesi ile bağ­lantılı bir işyerine sahip olmaksızın elde edecekleri gelirleri vergileme hakkı mu­kim oldukları ülkelere aittir. İrlanda, Avus­tralya ve ABD mukimi şirketlerin Türki­ye’de ilgili Anlaşmaların 5 inci maddeleri kapsamında, bu gelirlerin elde edilmesi ile bağlantılı bir işyerine sahip ol­maları durumunda Türkiye’nin de bu işyerlerine atfedile­bilen miktarla sınırlı olmak üzere bu kazançları vergileme hakkı bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen ülkelerde mukim şirketlerin ilgili An­laşma hükümleri çerçevesinde Türkiye’de vergi ödemeleri durumunda Türkiye’de ödenen vergiler, ilgili Anlaşmaların “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi”ne ilişkin maddeleri çerçevesinde İrlanda, Avustralya ve ABD’de mahsup edile­bilecektir.

Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre değişiklik ge­tirdiği durumlarda, Anlaşma hükümlerinden yararlanabil­mek için İrlanda, Avustralya ve ABD mukimi söz konusu teşebbüslerin İrlanda, Avustralya ve ABD’de tam mükellef olduğunu ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülke­lerde vergilendirildiğini İrlanda, Avustralya ve ABD yetkili makamlarından alacağı bir belge (mukimlik belgesi) ile kanıtlamaları ve bu belgenin aslı ile birlikte Noterce veya İrlanda, Avustralya ve ABD’deki Türk konsolosluklarınca tasdik edilmiş Türkçe tercümesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine veya kendilerine yapılan ödeme üzerinden vergi sorumlularınca vergi tevkifatı yapılması durumunda ise vergi sorumlularına ibraz etmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, bahse konu ülkeler dışında kalan ül­kelerin mukimlerinden hizmet alınmasına ilişkin olarak bilgi talep edilmesi halinde söz konusu talebin başvu­rulan ülkeler yönünden ayrıca değerlendirilmesi gere­keceği tabiidir.

26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de ya­yımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Ge­nel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.2.1. İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunma­yanlar Tarafından Yapılan İşlemler” Bölümü’nde; “3065 sayılı Kanunun 1’inci maddesine göre bir hizmetin KDV’nin konusuna girebilmesi için Türkiye’de ifa edilmesi gerekmekte­dir. Aynı Kanunun (6/b) maddesinde ise Türkiye’de yapılan veya faydalanı­lan hizmetlerin Türkiye’de ifa edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, ikametgâhı, işyeri, ka­nuni merkezi ve iş merkezi Türki­ye’de bulunmayanların Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabi olacaktır.

Bu gibi hizmet ifalarında mükellef, esas olarak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, ka­nuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV’nin ta­mamı, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tara­fından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.” denilmektedir.

Öte yandan, verginin mükellefi yurt dışındaki satıcı firma olmakla birlikte, söz konusu firmanın Türkiye’de ika­metgâhı, iş yeri, kanuni merkezi veya iş merkezinin bulun­maması halinde hizmet bedeli üzerinden hesaplanacak verginin, Kanun’un 9/1 inci maddesi gereğince şirketiniz tarafından 2 No’lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?