USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Üniter Patent Sistemi

13-06-2022

 Geliştirilmeyen her şey gerilemeye mahkumdur. Son birkaç yıldır sınai mülkiye sisteminde bazı sıkıntılar olsa da hem dijitalleşme adına hem bil­giye kolay erişilebilirlik anlamında pek çok gelişme de yaşandı. Aynı durum tabi dünya sınai ve fikri mül­kiyet çalışmaları için de geçerli. Bu anlamda uluslararası tescil protokol­lerine eklenen ülke sayıları artış gös­terirken harç fiyatlarında düşüşler yaşanıyor ve tescile yönelik devlet destekleri sayıları artıyor.

Sektörümüzde uluslararası patent başvurularını çok avantajlı hale geti­recek bir sistem 2022 yılının 2. yarı­sında uygulamaya girecek. Avrupa Birliği ülkelerine daha ucuz ve pratik başvuru yapılmasını avantajlı hale getirecek. Üniter Patent Sistemi, 2013 yılında imzalanmıştı. Fakat İtalya, Fransa ve Almanya’nın içinde bulunması zorunlu olan en az 13 ül­kenin yerel onayının alınması gereki­yordu. Burada Almanya’nın onay vermesi Kasım 2020’yi buldu. Sonra­sında Alman Anayasasını ihlal ettiği gerekçesiyle itirazlarla süreç bu za­mana kadar geldi. Tüm ülkelerin kabu­lüyle bu sistemle yakında başvurular alınmaya başlanacak.

Üniter Patent Koruması (UPP), tek başvuru ile AB üyesi ülkelerde patent tescili alınmayı sağlayacaktır. Var olan sistemde başvuru sahibi, tescil almak istediği her ülkeye o ülkenin sistemine ve diline göre ayrı ayrı giriş yapmak zo­rundadır. Ayrıca patentlerde ödenen yıllık harçlar her ülke için ayrı yatırılma­lıdır. Üniter Patent Sistemi ile Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından onay ve­rilmiş bir patenti, tüm Avrupa ülkele­rinde tek bir başvuru ile tescil edebilir var olan sisteme göre daha basit ve daha uygun maliyetli bir prosedür işle­yerek koruma sağlanmasına olanak sağlayacaktır. Her ülke için ayrı yatırıl­ması gereken yıllık ücretler tek bir ücret altında toplanarak, toplu yenile­meler yapılabilecektir. Birleşik Patent Mahkemesinde (Unified Patent Court – UPC) açılacak davalar bu kapsam­daki tüm ülkeleri kapsayabilecektir.

Üniter Patent Sitemi’ni imzalama­yan bazı ülkeler de var. İspanya, İtalya ve Hırvatistan Üniter Patent Koru­ması’na katılmamıştır, Polonya Üniter Patent Koruması’na katılmış ancak UPC Anlaşması’nı imzalamamıştır. Üni­ter etkili Avrupa patenti sahibi, paten­tini Üniter Patent Koruması’na katılmayan ülkelerde (İspanya, İtalya, Hırvatistan ve henüz UPC Anlaşması’nı imzalamamış diğer üye ülkeler) klasik Avrupa patenti olarak valide edebilir.

Yurt dışı, tabi özellikle Avrupa Bir­liği’nde tescil alan bu bölgeye ihracat yapan firmalar için çok büyük avantaj­lar sağlayacak bir sistem. Türkiye’de inovasyonun ve Ar-Ge’nin artması tak­litten uzaklaşarak yeni ürünlerin bu­lunması ve bunun ihracat ve uluslararası tescil sistemi ile korunur hale gelmesi ülkemizin kalkınması için çok önemli bir süreç. Yapılan başvuru­larda araştırmaların detaylandırılması ve benzerlerinden dolayı tescillerin ve­rilmemesi ürün geliştirilmesi nokta­sında teşvik edici oluyor. Şehrimiz de ülkenin önemli sanayi bölgelerinden biri olduğu için, sanayimize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Uygula­maya başlanma aşamasında yaşanan süreçleri görüp o aşamada da görüşle­rimi yine bu köşe de paylaşırım. Sınai mülkiyet sistemi için beklenen katkıyı sağlamasını umut ediyorum.

İyi haftalar dilerim.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?