USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Dikkat hırsız var!

30-05-2022


 Hırsız­lıkların yelpazesi oldukça geniş ama tabi ticari hayat içerisinde en korku­lan hırsızlıklardan birisi de fikirlerini­zin, buluşlarınızın, isminizin çalınması. İşletmeniz için yaptığınız tüm yatırımlar markanız üzerine ol­duğu için onun başkaları tarafından kalitesiz olarak kullanılması adınızın kirlenmesi hiç istenilmeyen bir du­rumdur. Evinize hırsız girmemesi için çeşitli önlemler alıyorsunuz, bu hır­sızlığı önlemenin tek yolunun tescil almak olduğunu zaten belirtmiştik. Çünkü hukuksal haklar tescil edildik­ten sonra başlıyor.

Evinize hırsız girmemesi için kapı­sına alarmını koydunuz, çelik kapı yaptırdınız yani fikirlerinizi, buluşları­nızı korumak için tescilinizi yaptırdı­nız. Bu tescili yaptıranların hakları nelerdir, neleri engelleyebilir?

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanuna göre; Marka tescilinden doğan hak­lar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibi, aşağıda belirtilen fiille­rin önlenmesini talep edebilir:

a) Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle il­gili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması.

b) Tescilli marka ile aynı veya ben­zer olan ve tescilli markanın kapsa­dığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tara­fından, işaret ile tescilli marka ara­sında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.

c) Tescilli marka ile aynı veya ben­zer olan ve tescilli markanın kapsa­mına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar vere­cek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.

Aşağıda belirtilen durumlar, bi­rinci fıkra hükmü uyarınca yasakla­nabilir:

a) İşaretin mal veya ambalajı üze­rine konulması.

b) İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklan­ması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hiz­metlerin sunulması veya sağlan­ması.

c) İşareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onay­lanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması.

d) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.

e) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin inter­net ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçim­lerde kullanılması.

Bu eylemleri gerçekleştiren kişi­lere taklit davası açılabilir. Yani 6769 sayılı kanuna göre bu eylemleri ger­çekleştiren kişiler TESCİLLİ MARKAYI ÇALMIŞ anlamına gelmekt

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?