Dr. Mevci ERGÜN

Dr. Mevci ERGÜNYAZILARI

Sömürgecilik Hukuku Araştırma Enstitüsü Dünyada pek çok ülkede ve iç hukukumuzda “soykırım” bir uluslararası suç olarak kabul edilmektedir (Bkz., TCK m.79). 16 Mayıs 2022 09:03

Soykırım tiyatro oyunu Amerika Birleşik Devletleri (Kısaca "ABD") Senatosu, geçtiğimiz yıllarda, sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda Türkiye'ye karşı olumsuz bir karar almıştır. 11 Mayıs 2022 09:59

Ağır Ambargolu Ülkeler Uygulaması Devletler ya kendi politikaları ya da Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kurumlar ile öteki ülkelerin makamlarının belirlediği kişiler, kuruluşlar veya organizasyonlar için veya bunların adına veya yararına olarak “Ağır Ambargolu Ülkeler Ve Bölgeler” ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı bir işlem yapılmaması veya bu tür işlemlere herhangi 05 Mayıs 2022 09:30

İhracat genelgesi uygulama sorunları Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğin (Kısaca "2018 - 32/48 Sayılı Tebliğ") 3/1. madde fıkra hükmüne göre; "Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip, doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya get 30 Nisan 2022 17:12

YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİ Ülkemizin, dünya tarımındaki gelişmeler karşısında hak ettiği yeri alması için, ülke tarımının çağdaş teknolojileri kullanması, yeni teknolojileri üretecek bilgilere kolayca ulaşması ve uluslararası alanda rekabet gücünü kazanması gerekmektedir. 21 Nisan 2022 14:26

Covid - 19 pandemi döneminde sınai mülkiyet başvuru verileri Türk Patent ve Marka Kurumu (Kısaca TPMK) ülkemizde sınai mülkiyet haklarının tescil faaliyetlerini yürütmektedir. 11 Nisan 2022 13:46

Sanal evrende marka “Metaverse” kavramı; araziler, binalar, avatarlar ve hatta isimlerin alınıp satılabildiği, genellikle kripto para birimi kullanılarak paylaşılan sanal dünyaları ifare eder. Diğer bir anlatımla, “sanal evren” veya “meta evren” anlamlarında da kullanılmaktadır. 05 Nisan 2022 08:57

Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin mali hakları 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (Kısaca “TTK”) hükümlerinde, anonim şirket yönetim kurulu üyelerine yüklenen, ağır yükümlülük ve sorumluluklar yanında ayrıca, onlara mali haklar tanınmak suretiyle, menfaatler dengesine uygun bir sistem öngörülmüştür. 29 Mart 2022 11:33

Tıp bayramı ve hekimlere armağan 14 Mart 1827’de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı’daki Tulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye’de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır. 22 Mart 2022 11:30

Murise verilen idarî para cezasının mirasçıdan tahsili Muris hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 102/1-b maddesine göre verilen idarî para cezasının 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 38/7. maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 20. maddesinde ifadesi bulunan “Cezaların şahsiliği” ilkesi kapsamında mirasçılara intikal eden borç olarak kabul edilip edilemeyeceği ve ta 14 Mart 2022 11:28

Ölen yakını adının izinsiz marka olarak tescili Marka, bir teşebbüsün mallarının ve hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve net olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla, kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve ma 09 Mart 2022 16:40

Öğretmenlik Meslek Kanunu Eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenlemek amacı ile “Öğretmenlik Meslek Kanunu” (Kısaca “Kanun”) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. (1) 03 Mart 2022 14:21

Suç işlemeye uygun insan tipi İnsanı tanımada yaşanan zorluk, suça meyilli insanda daha da güçlük gösterir. Hele tanınması gereken suçlu olunca, suç işlemeye müsait bir ruhla yaratılmış olan veya duyguları ters bir inkişaf gösteren, sosyal tesirlere karşı koymak iktidarında olmayan veya maddelerin tesirinde suça sürüklenen insan ve bunun yanında anormal suçlu, çözülmesi güç 27 Şubat 2022 09:09

Yargı reformu ile adaletin hızlandırılması Adalet sistemimizde reform arayışları yeni de¬ğildir. Zaman içinde kısmi ya da kapsamlı reform çalışmaları yapılmıştır. 17 Şubat 2022 14:33

İş kazalarında kaçınılmazlık olgusu İş kazalarında, işçi ve işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesinin tespitinde, özellikle işveren yönünden çoğu zaman güçlükler yaşanmaktadır. 20 Ocak 2022 14:51

Eser sahipliği Bir fikir ve sanat eserinin sahibi, onu vücuda getirendir ((1) FSEK m.8/1). Bir eser vücuda getiren şahıs, sadece bu yaratma olgusu ile “eser sahipliği” denilen hukuki statüyü kazanır. Bu statü, meydana getirilen eser üzerindeki her türlü fikri hakkın kaynağıdır. 20 Ocak 2022 14:50

Banka lehine teminat ipoteğinin kaldırılması Olay; E.K.nın bir bankadan (Kısaca "Banka") kullandığı ev kredisinin teminatı olarak başvurucunun taşınmazı üzerinde Banka lehine ipotek tesis edilir. 31 Aralık 2021 01:09

Güzellik salonları Güzellik salonu; 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında belediyelerce verilen ruhsatla açılan işyerleridir. 17 Aralık 2021 11:48

Kadına karşı işlenen suç ve ceza Karakterli, ahlaklı, güzel, doğru ve iyinin giydirildiği elbisesini üzerinde taşıyan insan, ne güzel insan! Böylesi bir insan, tip model ve toplum için yansıtacağı mutluluk sonsuzdur. 09 Aralık 2021 12:45

Yönetim yetki devrinin ceza hukukuna yansıması Anonim şirket yönetimini; - Şirket işlerinin yürütülmesi, - Pay sahipleri ile şirket arasındaki ilişkilerin yürütülmesi, amacıyla kanun ve esas sözleşmenin yüklediği işlerin yapılması olarak değerlendirmek mümkündür. 23 Kasım 2021 12:06

Tıp eğitiminde hukuk dersi Üniversitelerin tıp fakültelerinde genel olarak toplam süresi altı yıl olan entegre (bütünleştirilmiş) tıp eğitiminin ilk üç yılında, temel ve klinik tıp bilgiler verilir. İkinci yılda organ sistemi incelenerek, her sistemin anatomisi, histolojisi, biyokimyası ve fizyolojisi birlikte verilir. 05 Kasım 2021 12:50

Şirketler topluluğu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (Kısaca “TTK”) yürürlüğe girmesinden önce kurulan holding anonim şirketler istisna olmak üzere, bu unvan altında daha sonra kurulan anonim şirketlerin diğer anonim şirketlere nazaran bir ayrıcalığı bulunmamaktadır. 05 Ekim 2021 11:59

Anayasa mahkemesine bireysel başvuru Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, doktrin ve uygulamada, ya “Anayasal şikâyet” ya da “Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru” olarak adlandırılmaktadır. 21 Eylül 2021 12:06

Kaçak elektrik kullanımında görev sorunu Elektrik dağıtım kuruluşlarından (Kısaca “Dağıtıcı”) elektrik verilmesi (mal ve hizmet alımı) için alıcı kişilerle abone sözleşmesi yapılmaktadır. Alıcı olanlar, tüketiciler, tüzel kişiler ya da adi ortaklıklar olabilmektedir. 14 Eylül 2021 12:35

Anonim şirketlerde vesayet düzeni Anonim şirket hukukunda kayyım, yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel varsa (TMK m.426/I.b.3) veya gerekli organlardan yoksun kalmış ve yönetimi başka yoldan sağlanamamışsa (TMK m.427/I.b.4), vesayet makamınca, ilgilisinin isteği üzerine veya re’sen atanan kişidir. 03 Eylül 2021 21:50

Tutuklamada kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesine (Kısaca “Any Mah”), tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin birçok kişisel başvuru yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 19/I’inci madde fıkrasına göre; "Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.(…) 24 Ağustos 2021 12:49

Bankaların ticari müşterileri ile gerçekleştireceği işlemlerde alınabilecek ücretler Bankaların, ticari müşterileri ile gerçekleştireceği işlemlerde öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması, kavram ve terim birliğinin sağlanması ve aşırı ücretlendirmenin önlenmesi için, sunulan ürün veya hizmetler karşılığı alınabilecek ücretlerin tür ve nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını ve bunlara ilişkin usul ve esaslar 2020/4 sa 23 Ağustos 2021 17:38

Ön sözleşme sorunu Uygulamada, ön sözleşme kurulmadan doğrudan asıl sözleşme yapılması, adeta kural haline gelmiştir. 24 Haziran 2021 13:29

Teknik bilginin korunması Teknik bilgi (Know How); bir şeyin, işin nasıl yapılacağını bilme olarak tanımlanır. 15 Haziran 2021 17:34

Tacirin basiretli davranma yükümlülüğü ve dürüstlük kuralı Anonim şirket, limited şirket ve diğer tacirler ile kiraya verenler arasında kurulan kira sözleşmelerinden dolayı çeşitli uyuşmazlıkların doğması olasıdır. 08 Haziran 2021 12:08

Soykırım ve insanlığa karşı suçlar hukuku araştırma enstitüsü Basın ve yayım organlarından, Yüksek Öğretim Kurulu’nun “Soykırım Ve İnsanlığa Karşı Suçlar Enstitüsü” nün kuruluş çalışmalarına başladığı haberini öğrenmiş bulunmaktayız. 08 Haziran 2021 12:07

Ölen kişinin mirasçılarına icra takibi Ölen kişinin mirasçılarına icra takibi yapılması, mirasın reddedilmesi haline göre değişkenlik göstermektedir. 27 Mayıs 2021 20:51

İnternet alan adları İnternet alan adı (domain name), internet üzerinde bulunan bilgisayar veya İnternet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol (Kısaca “IP”) adresini tanımlayan adlar olarak tanımlanmaktadır. 10 Mayıs 2021 15:19

Kamuda güvenlik soruşturması 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu (Kısaca “KGSAK”)17 Nisan 2021tarihinde yürürlüğe girdi. 04 Mayıs 2021 15:18

Soykırım yalanı Amerika Birleşik Devletleri (Kısaca “ABD”) Senatosu, geçtiğimiz günlerde, sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda Türkiye’ye karşı olumsuz bir karar almıştır. 26 Nisan 2021 15:17

Yapay zekanın tahkimde uygulanması Ekohaber Gazetesinin 24/10/2014 tarihli sayısında yayımlanan makale metni şöyledir; “Bu çalışmaların bir halkası da İstanbul’un uluslar arası finans merkezi olması için diğer yanda Londra örneğinde olduğu gibi, bir tahkim merkezine de alt yapı olarak sahip olması gerekmektedir.(...) 19 Nisan 2021 10:40

Yapay zekanın yasa sorunu Yapay zekâ, insan doğal zekâ yapısından farklı olarak, etkileşimli makineler ya da bilişim sistemleri vasıtasıyla inceleme ve değerlendirme yeteneği olarak ifade edilmektedir. 12 Nisan 2021 10:38

Anayasanın değiştirilmesi Yazılı ve görsel medyadan, ülkemiz gündeminde, Anayasa değişikliğinin yer aldığını izlemekteyiz. 06 Nisan 2021 13:58

İdari makamların etkinliğin yasaklanmasında özeni Bildirimli veya bildirimsiz olmasından bağımsız olarak, toplantı, yürüyüş veya diğer etkinliklerin düzgün bir şekilde yapılmasını güvence altına almak amacı ile, idari makamlara, makul ve uygun önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik olarak baştan yasaklanma kararı alma yetkisi tanınmıştır. 30 Mart 2021 12:11

Yatırımcıya tahkim çözüm yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Singapur Sözleşmesi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda, küresel uyuşmazlıkların çözümlenmesinde “Tahkim” e de yer verilmiştir. 30 Mart 2021 12:10

İnsan hakları eylem planı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yakın günlerde, 9 amaç 50 hedef ve 393 faaliyet içeren “İnsan Hakları Eylem Planı”nı açıkladı. Bu Eylem Planında; “Kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrenciler, kendi dini bayramlarında izinli sayılacak” hakkına da yer verilmiştir. 18 Mart 2021 00:03

Pandemide sağlayıcının çalışanla sorunu Ülkemizde yaşanan pandemi döneminde e – ticaret yolu ile alışverişte önemle bir yoğunluk gözlenmektedir. Satıcı kuruluş, aldığı siparişleri genellikle motorsikletli kişiler aracılığı ile müşterilerine ulaştırmaktadırlar. 08 Mart 2021 21:09

Doktorun ölümünde güvenli olmayan ilaç sorunu Bursa’da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde baş asistan doktor olarak görev yapan Sayın Mustafa Yalçın, kayak yapmak için gittiği Uludağ’da intihar etmiştir. 01 Mart 2021 21:07

Davada kesinlik sınırı ve yetkide öncelik sırası İki aracın trafik kazasında çarpışması sonucu hasar meydana gelir. Zarar gören, oluşan hasar bedeli ve kazanç kaybı için icra takibi başlatır. 22 Şubat 2021 21:04

Sürücü belgesinin iptali 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Sürücü adaylarında aranacak şartlar” başlıklı 41 inci Maddesi bir kısım hükmüne göre; “Sürücü belgesi alacakların; (…) 15 Şubat 2021 21:01

Tareks Taahhütnamesi 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de Ekonomi Bakanlığınca “Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği” (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2011/53) yayımlanmıştır. 08 Şubat 2021 20:59

Dijital mecralarda kişisel verilerin korunması WhatsApp tarafından, yazımsal hata nedeniyle kullanıcıların ticari ve kişisel verilerini Google’a aktarıldı. Bundan sonra, yeni güncelleme adı altında, gizlilik politikasını değiştirme ve sözleşme onayı istemesi suretiyle kullanıcı verilerinin paylaşılacağı gündeme getirildi. 01 Şubat 2021 20:56

Covid – 19 virüs ölümünden hastanenin sorumluluğu Küresel ölçekte Covid – 19 virüsünden dolayı ölümlerin yaşandığı bir süreçten geçmekteyiz. Konunun sadece insan sağlığı ile sınırlı olmadığı ve çeşitli boyutlarda yansımalarının bulunduğu duraksama konusu olmasa gerekir. 00 0000 00:00

İdare ecrimisilinde alternatif çözüm Ecrimisil, haksız yere bir taşınmaza zilyed olup ondan yararlanan kişiden alınan ve kullanma karşılığını oluşturan tazminat olarak tanımlanmaktadır. 18 Ocak 2021 20:38

Mal ve hizmet tedarikinde geç ödeme tutarı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 (7) madde fıkra hükümleri uyarınca; “ .. alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde uygulanacak faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez 11 Ocak 2021 20:35