sultanbet betbaba tempobet tempobet jeton


sultanbet betbaba tempobet tempobet jeton


Dr. Mevci ERGÜN

Dr. Mevci ERGÜNYAZILARI

Hastanın tıbbi müdahale konusunda bilgilendirilmesi Kişilik haklarının korunması, hak sahibinin vücut bütünlüğüne yönelik her tür girişim hakkında serbest karar alabilmesini gerektirir. 09 Kasım 2020 18:01

Taşıt takas sistemi Taşıt alım ve satışlarında pek çok kişi dolandırılmakta ve bu sebepten mağduriyetler yaşanmaktadır. 03 Kasım 2020 17:53

Marka olabilecek işaretler Kanuni tanımına göre marka, üç unsurdan oluşmaktadır. Bunlar, “işaret”, “sicilde gösterilebilir olması” ve “ayırt edici” nitelik taşıyan unsurlardır. Teşebbüs tanımın bir unsuru olmamakla birlikte, tanımda etkili bir kavramdır. 26 Ekim 2020 17:21

Vücut bütünlüğü ile ilgili yasal düzenlemeler Genital muayene suçu düzenleniş itibariyle takibi şikâyete bağlı bir suç olmayıp, soruşturma ve kovuşturması re’sen yapılan suçlardandır. 19 Ekim 2020 18:00

Tıbbi etik kuralların önemi Sağlıklı bir yaşam, bütün insanların en büyük dileğidir. Ancak, insan hayatında her zaman sağlıklı bir yaşam olmamakta, çeşitli hastalıklar kendini göstermektedir. 06 Ekim 2020 17:40

Tıbbi müdahalede açık rıza sorunu T.C. Anayasasının 17’ nci maddesine göre; “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. 28 Eylül 2020 16:51

Doktor hakkında tazminat davasında zamanaşımı başlangıcı Tıbbi müdahale sonucunda hastanın zarar görmesi olası olup, sonrasında doktor ve/veya istihdam olunduğu kurum ya da kuruluşlar hakkında tazminat (maddi ve manevi tazminat) davaları açılmaktadır. 22 Eylül 2020 17:25

Estetik ameliyattan dolayı tazminat İnsanların bazıları, ister kadın ister erkek olsun, çeşitli sebeplerle bedenlerine (vücutlarına) dövme yaptırırlar. 15 Eylül 2020 17:20

Mess teknoloji merkezi 29/08/2020 Tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Madeni Eşya İşverenleri Sendikası (Kısaca “MESS”) Teknoloji Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. 08 Eylül 2020 17:44

Tüketici mahkemelerinde dava şartı istisnası Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesinde sıkça rastlanılan sorunlardan biri de, tüketici ile satıcı ve/veya sağlayıcı arasında ortaya çıkan olası uyuşmazlığın çözümlenmesi için tüketici hakem heyeti veya arabulucudan hangisine başvuruda bulunulması konusunda yaşanan tereddütlerdir. 01 Eylül 2020 16:36

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi, yani kişinin bir sendikaya girme veya girmeme, sendikal faaliyete katılıp katılmama iradesi; anayasa’nın 51 inci, siyasal ve medeni haklar uluslararası sözleşmesi’nin 22 nci, 87 no.lu sendika özgürlüğü ve sendikalaşma hakkının korunması sözleşmesi’nin 2 nci, 98 no.lu örgütlenme ve toplu pazarlık ha 25 Ağustos 2020 16:33

İnternet sitesinde yayımlanan haber nedeniyle tazminat istemi İnternet sitelerinde yayımlanan haberler nedeniyle, kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu gerekçesiyle manevi tazminat davaları açılmaktadır 18 Ağustos 2020 17:57

İçerik ve yer sağlayıcının yurt dışında bulunması 5651Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un (Kısaca “İOYDHK”) bazı hükümlerinde, 29/7/2020 tarihli ve 7253 sayılı Kanun ile değişiklikler öngörülmüştür. 11 Ağustos 2020 17:54

GİZLİ KAMERA KAYITLARININ DELİL SAYILMASI Kişilerin özel yaşamlarının ve haberleşmenin gizliliği İlkelerinin 20, 22. maddelerinde güvence altına alındığı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 38/6. maddesinde, kanuna aykırı olarak elde edilen bulguların delil olarak kabul edilemeyeceği ifade edilmiş, tarafı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (İHAS) 8. maddesinde özel yaşamın gi 04 Ağustos 2020 17:52

DOKTORUN ÖNERİSİ İLE ÖZEL HASTANEYE TEDAVİ İÇİN BAŞVURAN HASTANIN TAZMİNAT İSTEMİ Hatalı tıbbi müdahale sonucu bedensel zararlar meydana gelmiş ya da ölüm gerçekleşmiş olabilir. 28 Temmuz 2020 17:50

HEKİM HUKUKU Kişinin hayat, sağlık ve beden bütünlüğü üzerindeki hakkı, kişilik hakkına dahil mutlak bir haktır. Ayrıca, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri bulunmaktadır. 21 Temmuz 2020 17:48

Terör suçu mağduru zararının giderilmesi Uluslararası insan hakları hukukunda, hakları ihlal edilen veya bir suçun mağduru olan kimsenin, eylemi gerçekleştirenden uğramış olduğu zararların giderilmesini isteme hakkı vardır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 8. maddesi, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 2/3-a maddesi ile İşkencenin Önlenmesine Dair Birleşmiş Milletle 14 Temmuz 2020 12:12

Biyoteknolojide yaşanan aşama Biyoteknoloji, sadece rekombinant DNA moleküllerinin oluşturulmasını değil, aynı zamanda bu moleküllerin kopyalarının veya klonlarının da elde edilmesini temin için replikasyonlarını gerçekleştirmesini sağlar. 17 Temmuz 2020 12:11

Mevsimlik iş ve kampanyalı iş sözleşmesinin feshi Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenmeyen sektörlerin olduğunu söylemek zor olsa gerekir. 30 Haziran 2020 16:35

Coğrafi bilgi sistemi Coğrafi bilgi sistemi (Kısaca “CBS”) kavramı; dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlar 23 Haziran 2020 17:11

Ayasofya gerçeği Ayasofya, Hıristiyan Roma İmparatorluğunun ilk devlet kilisesi, Hıristiyan dünyasının ilk ana mabedidir. 16 Haziran 2020 16:56

Asıl İşveren-Alt işveren ilişkisi 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 2 nci maddesinin VI ncı fıkrası uyarınca, asıl işveren – alt işveren ilişkisi; bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin veya işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçil 09 Haziran 2020 17:13

Emekli olan işçinin tekrar çalışması Emekli olan çalışanın, tekrar aynı iş yerinde çalışması durumunda, işçinin emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destekleme Primi ödendiğinde, yeni bir iş sözleşmesi olarak değerlendirilerek, İş Hukuku kapsamında aşağıda belirtilen haklara sahip olur: 02 Haziran 2020 13:59

Kanunla, kazanılmış hakların ihlali Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/12/1938 tarih ve 938/5 sayılı “Atatürk’ün Vasiyetnamesinin Suretinin Çıkarılması Kararı” nın içeriği şöyledir; 26 Mayıs 2020 13:57

ON YILLIK SÜREYİ AŞAN DAVALAR Adalet Bakanlığı tarafından, adalet hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve bu kapsamda davaların makul süreler içinde sonuçlandırılması için hazırladığı çalışmalarını 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren hayata geçireceği yolunda çalışmalardan bir kısmı için olumlu sonuçlar alındığını söylemek mümkündür. 19 Mayıs 2020 13:56

COVID - 19 TAZMİNAT DAVASI Amerika Birleşik Devletleri (Kısaca "ABD") Yönetimi, Covid - 19 pandemisinin "Wuhan'daki laboratuvardan yayıldığına dair çok sayıda kanıt" olduğunu, virüsün "laboratuvar yapımı olduğu ve kasten olmasa da kazaen szdırıldığını" ileri sürmektedir. Bu sebeple, ABD tarafından Çin aleyhine Federal Mahkemelerde tazminat davalar açıldığı yazılı ve görsel 12 Mayıs 2020 13:53

KISA ÇALIŞMA ÖDEMESİNDE İKRAMİYE UYGULAMASI İkramiye müessesi, İş Kanununda açıkça düzenlenmemiş olup, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun (kısaca "TBK") 405 inci maddesinde, karşılıklı anlaşma veya çalışma koşulları ya da işverenin tek taraflı taahhüdü ile ikramiye hakkı doğabilir. 05 Mayıs 2020 13:49

ORTAK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Ek Madde 43 hükmü ile, Ar-Ge faaliyetleri için bir koordinatör yükseköğretim kurumunun bünyesinde birden fazla yükseköğretim kurumunun işbirliği ile ortak uygulama ve araştırma merkezi kurulabilmesi sağlanmış bulunmaktadır. 28 Nisan 2020 13:47

İNFAZ YASA ÖNERİSİNİN ANAYASAYA UYGUNLUĞU İnfaz düzenlemesine İlişkin Yasa Önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi (kısaca "TBMM") Adalet Komisyonunda kabul edildi. 14 Nisan 2020 13:41

Buluşun dolaylı kullanımı sorunu Patent konusu buluşun uygulanmasını mümkün kılan ve buluşun esasını teşkil eden bir kısmı ile ilgili unsurların veya araçların üçüncü kişiler tarafından üretilerek, piyasada satışa sunulduğu yolunda uygulamarın varlığı yakınmalara sebep olmaktadır. 07 Nisan 2020 13:39

Anonim şirket genel kurul kararının iptalinde özel dava şartı Yılın bu döneminde, anonim şirket genel kurullarının yapıldığını sıkça gözlemlemekteyiz. 31 Mart 2020 13:37

Proje bedellerinin bir havuzda toplanıp üyelere bölüştürülmesi 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (Kısaca 'RKHK') 4 (I) inci madde fıkrası uyarınca; 'Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs bir 19 Şubat 2020 10:10

Cep telefonlarına reklam bildirimleri İlgili kişilerin açık rızaları alınmaksızın, e-posta adreslerine veya SMS veya çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları gelmektedir. 12 Şubat 2020 11:34

İmar Barışında adalet arayışı 3194 Sayılı İmar Kanununun (kısaca 'İK') Geçici Madde 16/I fıkra hükmüne göre; 04 Şubat 2020 10:52

Pay sahipleri sözleşmelerinin geçerliliği Uygulamada, anonim şirket pay sahipleri arasında ya payların yabancı alıcılara satışı ya da aile şirketlerinde ortaya çıkması olası pay sahipleri arası yönetim ve temsile ilişkin anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması amacı ile 'Aile Anayasası' veya 'Pay Sahipleri/Hissedarlık Sözleşmesi' kurulmaktadır. 29 Ocak 2020 10:53

Tescilsiz tasarımları koruma Bugün dünyada, tescilsiz tasarımları özel olarak düzenleyen hukuk düzeni sayısı azdır. 16 Ocak 2020 12:21

Memurun twitter'da eleştiri hakkı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun (Kısaca DMK') 'Basına bilgi veya demeç verme' başlıklı 15 (I) madde fıkrası uyarınca; 'Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. 09 Ocak 2020 13:16

Soykırım yalanı üzerinden siyasi baskı Amerika Birleşik Devletleri (Kısaca 'ABD') Senatosu, geçtiğimiz günlerde, sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda Türkiye'ye karşı olumsuz bir karar almıştır. 25 Aralık 2019 12:21

Markanın kafeste saklanması Akıp giden zamanda kafeste bir kuş gibi saklanan markalar, sağa sola uçuşan kelebekler gibidirler. 17 Aralık 2019 12:00

Sosyal medyada habere erişimin engellenmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesine; sosyal medya hesabına yönelik erişimin tamamıyla engellenmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün; internet haber portalında yer alan bir habere erişimin engellenmesi nedeniyle de basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiası ile bireysel başvuruda bulunulmuştur. 03 Aralık 2019 11:56

Elektronik çek ve bono Bono ve çek birer kambiyo senedidir. 19 Kasım 2019 12:12

İş sözleşmesinin feshi tarihinde işyerinde çalışan işçi sayısı sorunu (2) 13 Kasım 2019 13:30

Anonim şirketin feshi Anonim şirketin feshi 16 Temmuz 2019 09:38

Belediyenin yönetim kurulunda temsil edilmesi Belediyenin yönetim kurulunda temsil edilmesi 09 Temmuz 2019 10:08

Kur manipülasyonunda kartel ateşi Kur manipülasyonunda kartel ateşi 11 Haziran 2019 09:51

İnternet ortamında terör suçu içeriklerine erişimi doğrudan engelleme yükümü İnternet ortamında terör suçu içeriklerine erişimi doğrudan engelleme yükümü 28 Mayıs 2019 09:55

Kişisel veri güvenliği ve veri istismarı Kişisel veri güvenliği ve veri istismarı 21 Mayıs 2019 09:29

Kâr payı ve hazırlık dönemi faizi Kâr payı ve hazırlık dönemi faizi 07 Mayıs 2019 09:17

Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluğu ve sigorta Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluğu ve sigorta 30 Nisan 2019 09:13

Ekonomik ceza sisteminin yeniden tartışmaya açılması Ekonomik ceza sisteminin yeniden tartışmaya açılması 16 Nisan 2019 10:39