Bursalı divan şairi

Asıl adı Salih’tir. Bursa’da doğmuştur. Mehmed Dede’nin oğludur. Mevlevi tarikatına mensup olan şair. Bursa Mevlevihanesi şeyhi olmuştur. 1141/1728 yılında Bursa’da yaşamını yitirmiştir.

Şiirlerinden oluşan Divan’ı vardır. Şairin şiirlerinden seçtiğimiz bir ikiliği şöyledir;

   “Sükunet kalmaz elbet dilde ger olsa heva galib

 Bunı fehm eyle bahrun cez ü madd-i ızdırabından”

(SEFAYİ, s. 135, 159; NUHBETÜ’L-ASAR, s. 45; ESRAR DEDE,?; ŞEYHİ, II. s. 675; M. Kara, Tekkeler I, s. 136; GÜLZAR-I SÜHEYLA, 123; HÜLASETÜ’L-VEFEYAT, s. 17, (Bursa YABEK.G.133)