Gazeteci, yazar, eğitimci.

20 Kasım 1941 tarihinde Bursa’da doğdu. Baba tarafı, 93 (1877) Rus Harbi sırasında Lofça’dan ve Lofça’nın Düzdağ yaylasından gelen, ana tarafı Yenişehir’in yerlisi olan bir ailenin çocuğudur. İlkokulu Yenişehir ve Bursa’da okudu. Haydarpaşa Lisesi’ne yatılı olarak devam etti (1953-59). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1965). Lisenin birinci sınıfından sonraki yıllarda, o sene edebiyat dersine gelen - Medine kadısı Halim Efendi'nin oğlu, Mehmed Âkif Ersoy’un talebesi, Birinci Millet Meclisi zabıt kâtibi ve MÜ İlâhiyat Fakültesi “Tasavvuf “ ve “İrşad” dersleri hocası - Muallim Mâhir İz Bey'in (1895-1974) sohbetlerine devam etti; hizmetinde bulundu. Fakülte yıllarında haftalık Yeni İstiklâl Gazetesi ile basın hayatına girdi (1960). Şûle dergisinin neşrinde çalıştı ve yazdı (1962). Özel Fatih Erkek Koleji’nin ilk yıllarında idareci ve öğretmen olarak çalıştı (1967-72). Mehmed Âkif Bey’in kızı Feride Hanım’ın Mâhir İz Bey’den rica etmesi ve onun da kendisini vazifelendirmesi üzerine, o sırada İnkılâb Kitabevi tarafından – tekel olarak - yayınlanmakta olan “Safahat” baskılarının tashihlerini yaptı. Bu vesile ile eser üzerindeki - hâlen devam etmekte bulunan - ilmî çalışmalarına da başlamış oldu. On arkadaşıyla birlikte, üniversite çevrelerine hitap edebilmek gâyesiyle - isim babası olduğu - "Enderun" sahhaf-evinin kuruluşunda bulundu. Ancak hiç bir şekilde ticarete girmek istemediği için, maddî ilişkisini kesti. Fakülte mezuniyet tezi olarak - Eski Türk Edebiyatı dersi hocası ve Türkiyat Enstitüsü müdürü Prof. Fâhir İz Bey'in arzusu üzerine - Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi'nin fetvaları üzerinde, Kanunî devrindeki hayatı tesbit maksatlı, "sosyolojik" bir araştırma yapmıştı. Yüksek lisans tezi olarak "Volkan" gazetesi üzerinde çalıştı. Ancak üniversitelerde başlayan sol anarşi yüzünden, fakülteye intisaptan vazgeçti. Haftalık Sebil Gazetesi'nde yazarlık ve genel yayın müdürlüğü yaptı (1976-80). Kendi kitaplarını neşretmek için MED Yayınevi’ni kurduysa da, sekiz kitap çıkardıktan sonra kapadı (1978-82). Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin (İSAM) kuruluşunda vazife alarak çalıştı (1983-84). Altınoluk dergisinin çıkarılmasına yardım etti (1986). MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı içerisinde “Mehmed Âkif Araştırmaları Merkezi”ni kurdu. Âkif Bey’in hayatını yazdı. Safahat’ın ilk defa olarak karşılaştırmalı ilmî neşrini ve halk baskılarını hazırladı. Bu çalışmaları, Mehmed Âkif Bey’in vefatının ellinci yılında Merkez ve Kültür Bakanlığı tarafından yayınlandı. Günlük Zaman Gazetesi'nde iki yıl (1987-89) ve Millî Gazete’de iki ay kadar (1993) köşe yazarlığı yaptı. Bir ara Zaman'a "yakın tarih" dizileri verdi (1994). İSAM Kütüphanesi'ne yakın olabilmek için Ümraniye’ye taşındı (2006). 1960’dan beri yazıları ve 1969’dan itibaren çeşitli yayınevlerinde kitapları yayınlanmakta olan yazar, yakın tarih ve dinî fikrî hayatımız üzerinde araştırmaya ve düşünmeye devam etmektedir. Çalışmalarından basılmış olanların listesi – çıkış sırası ve son baskılarının tarihleriyle - aşağıdadır.

1.Şeyhülislâm Ebusuûd Efendi’nin Fetvâlarına Göre Kanunî Devrinde Osmanlı Hayatı,** (araştırma) 5.b. 2006, Yitik Hazine (Kaynak) y. 326 s.

2.Yakın Tarihimizde İslâm ve Irkçılık Meselesi,* (araştırma) 5.b. 2006, Kaynak y. (16+327) s.

3.Türkiye’de Masonluk Meselesi, (araştırma), 1977 Cihad y. 388 s.

4.Dünden Yarına, (yazılar ve çehreler) 1978, MED y. 360 s.

5.Safahat Tedkikleri, (yazılar) 1979 MED y. 300 s.

6.İstiklâl Marşı ve Çanakkale Şehidleri Şiirlerinin Açıklaması, 10.b. 2007, MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı y. 30 s. ( Hediye olarak dağıtılıyor.)

7.Mehmed Âkif Hakkında Araştırmalar, 3.b. 2006, MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı y. üç cilt, (256+248+308) s.

8.Mehmed Âkif Ersoy, (araştırma) 4.b. 2004, Kaynak y. (22+296) s. (Kitap daha önce -ilk şekliyle- Kültür Bakanlığı tarafından üç defada 20 bin adet basıldığı gibi, 2002 yılında İSKİ tarafından da 10 bin adet bastırılarak öğrencilere dağıtılmıştır.)

9.Yakın Tarihimizde Gizli Çehreler (araştırma) 3.b. 2004, Zvi-Geyik y. (12+214) s.