Bursalı ünlü derviş

Ünlü Kırklar’dan sayılır. Orhan Gazi devrinin efsanevi dervişlerindendir. Ermeni Derbendi civarında zaviye ve köyler kurduğu söylenmektedir. Müneccimbaşı ise, Kumral Dede’nin Yenişehir civarında zaviyesi ve köyleri olduğunu yazar. Abdal Kumral olarak ta anılır. Dervişin adı Turgut olarak ta anılmaktadır. Bu da bize, Hisar içinde bulunan Durgut Mescidi ve mahallesinin bu kişiye ait olabileceği olasılığını gündeme getirmektedir. Bu konuda kesin bilgilere rastlayamadık.

(AŞIKPAŞAOĞLU, s. 11; M.Fuad Köprülü, Abdal Kumral, Türk Halk Edebiyatı Ans. İst. 1935, I, s. 58; MÜNECCİMBAŞI, İst. 1285, C.3, s. 267)