Osmanlı şeyhülislamı ve divan şairi.

(Bak. Hamidi)