Vergide "e-yoklama" dönemi

Mükelleflere ilişkin yoklama faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için 1 Eylül'de Elektronik Yoklama Sistemi'ne geçilecek.  

Vergide "e-yoklama" dönemi
- A +

 

Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik yoklamaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğe göre, gittikçe artan ve karmaşıklaşan mükellef ve mükellefiyete ilişkin faaliyetlerin etkin ve hızlı şekilde kavranması ve kayıt altına alınması tüm vergi idareleri açısından büyük önem arz ediyor. Bu nedenle yoklama faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması, bu faaliyetlerin dinamik ve organize bir yapıda yürütülmesi ve gelişen teknolojiye uygun yeni usul ve esaslarının belirlenmesi gerekiyor.

Bu çerçevede, 1 Eylül 2015'te Elektronik Yoklama Sistemi'ne başlanacak. Söz konusu sistem, yoklama faaliyetlerine ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesini, yoklama faaliyeti sonucunda kayıt altına alınan delil niteliğindeki verilerin (resim, video, koordinat vs. dahil)  Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgilisine elektronik ortamda iletilmesini sağlayacak.

E-fatura uygulaması

Öte yandan, e -fatura uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yöneliktebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan mükellefler şöyle:

- 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon lira ve üzeri olan mükellefler

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans alan mükellefler (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecek)

- Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli 3 sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler

İhracat işlemlerinde e-fatura

E -fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamındafatura düzenleyecek olanlar, faturalarını 1 Ocak 2016'dan itibaren e-fatura olarak düzenleyecek.

İlgili Haberler