sultanbet betbaba tempobet tempobet jeton


sultanbet betbaba tempobet tempobet jeton


Yatırım teşviklerinde Ağustos 2020 değişiklikleri-3


Geçen haftadan devam ediyor…MADDE 7- Aynı Kararın 24 üncü maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu madde yatırım süresi ve tamamlama vizesi konularını düzenleyen maddedir.

“(5) Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi odaları, Bakanlık İl Müdürlükleri, sanayi odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.”

“(7) Kamu kurum ve kuruluşları adına genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz.”

MADDE 8- Aynı Kararın 29 uncu maddesinin birinci tikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Bu madde diğer desteklerden yararlanma konusunu düzenlemektedir. Yatırımcıların en fazla dikkat etmesi gereken bir düzenleme olup yatırımcıların birden fazla kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamayacağı bir daha vurgulanmıştır.  Yine yapılan düzenleme ile belli şartlarda destek unsurlarından yararlanmış ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de bir imkan (olanak) tanınmıştır. 

“(l) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanan veya yararlanacak olan yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kar payı desteği sağlanmaması kaydıyla bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkan daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.”

MADDE 9- Aynı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan”, 1/1/2017 ile 3l/12/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve söz konusu fıkranın (a) bendinin başına “1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek” ibaresi, (b) bendinin başına “1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için” ibaresi eklenmiştir.

Bu madde 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde geçerli bir maddedir.  Birinci fıkradaki süre cümlesi kaldırılmış ve a ve b bentlerine eklenmiştir.  Böylece 2021 ve 2022 yıllarına ait yeni bir düzenleme yapılmaksızın geçici 8 inci maddedeki teşvik tedbirleri uygulanabilecek hale gelmiştir. 

Geçici 8 inci maddedeki gerçekleştirilecek imalat sanayiine yönelik (US97 Kodu 15-37) yatırım harcamalarının

a)1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bina inşaat harcamalarında KDV iadesi 

b)1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

MADDE 10-Aynı Kararın geçici 9 uncu maddesinde yer alan “!O numaralı dipnotunun (g) ve (ğ) bentleri” ibaresi “9 numaralı dipnotunun (f) ve (g) bentleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Kararın geçici 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bu madde kapsamındaki yatırımlarda, mücbir sebep veya fevkalade hal durumları dışında, asgari yüz kişilik istihdamın sağlanamadığı aylarda sigorta primi işveren hissesi, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı destekleri uygulanmaz.”

Devam edecek...

Yorum Ekle