Veraset ve intikal vergisi (viv) diye bir vergi


Tam vergi yapılandırması çıktığı sıralarda biz bambaşka bir konuya dikkatinizi çekmek istiyoruz, sayın okurlar.15.06.1959 Tarih ve 10231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7338 sayılı veraset ve intikal vergisi kanunu, miras veya bir bedelin veraset yoluyla veya (bedelsiz) ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali sonucu alınacak veraset ve intikal vergisini (VİV) ve alınma usullerini düzenler.
Dijital çağa geçtiğimiz bugünlerde üzerinde pek değişiklik yapılmamış ender ve en eski vergilerimizden biridir. Başına gelmeyenin bilmediği, başına gelenlerin ise ne yapacağını bilemediği bir vergidir. Bütçe gelirleri arasında en az gelir getiren bir vergi şeklidir. Vatandaş, fırsatını bulduğunda bu vergiye uymadığı gibi bir şekilde kaçınarak vermeme yolunu seçmektedir.
VİV, veraset yoluyla intikallerde yüzde 1 ila 10 arasında, ivazsız intikallerde ise yüzde 10 ila 30 arasındaki oranlardadır.

2021 Yılı VİV İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri.
29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 52 No’lu VİV Genel Tebliği ile 2021 için geçerli istisna tutarları ile matrah dilimleri belirlenmiştir.
Buna göre, 2021 için kanunun madde 4- fıkra 1- (b), (d) ve (e) bentlerindeki istisna tutarları;
- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),
- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,
- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL, olarak dikkate alınacaktır.

Yorum Ekle