Teknik bilginin korunması


Teknik bilgi (Know How); bir şeyin, işin nasıl yapılacağını bilme olarak tanımlanır.Know How Lisans Sözleşmelerine Avrupa Topluluğu Antlaşması’nın 85/3 Maddesi’nin Uygulanması Hakkında 556/89 Sayılı Komisyon Tüzüğünde “Teknik Bilgi” için öngörülen kriterler şunlardır:

a) Teknik bilginin gizli olması

Teknik bilgi, bütün olarak genellikle bilinmez veya kolay elde edilemez.

b) Teknik bilginin esaslı olması 

Teknik bilgi aşağıda belirtilen konuların bir parçası veya bütünü için önemli olan bir bilgiyi ihtiva etmesi gerekir. - Üretim süreci, -Ürün veya hizmet, - Yenilik (Gelişme).

c) Teknik bilginin belirlenmiş  (tanımlanmış) olması.

Teknik bilgi ya bir lisans sözleşmesinde ya da ayrı bir belgede belirtilmelidir. Teknik bilgi, patent konusu buluş ile farklılık gösterir. Teknik bilginin, patentte olduğu gibi, “yeni veya mevcut bilgi düzeyinin üstünde bir gelişmeye ilişkin olması gerekmemektedir.

Teknik bilgi Türk Ticaret Kanunu’nun 57/VII – VIII madde hükümleriyle, haksız fiil ya da rekabet hukuku kurallarıyla korunur.

Örneğin; üretim sureciyle ilgili herhangi bir teknik bilginin koruma dışı olması için, yıllarca önceden ortaya konulmuş ve açıklanmış olduğu, toplumca erişilebilir her türlü bilgi, belge ve veri ile kanıtlanması gerekmektedir. 

Gizli olmayan bilgi ve tecrübeler ticari sırların korunmasına ilişkin hükümlerden yararlanamazlar. Bu sebeple, konunun ticari sırrın korunmasıyla ilgili yönünün olduğunu da belirtmeliyiz.

İç hukukumuzda ticari sırrın genel bir tanımına yer verilmemiştir. Doktrinde ticari sırrın tanımı konusunda çeşitli tanımlara yer verilmektedir. Yargıtay 23. Hukuk Dairesi içtihadına göre; ticari sır, gerçek veya tüzel kişi tacire, rakiplerine karşı ekonomik anlamda menfaat sağlayan, sır olarak saklanan ve gizli kalması için gerekli önlemlerin sahibi tarafından alındığı bilgi olarak tanımlanır. Yine haksız rekabet ilkeleri de göz önünde bulundurularak bir başka tanım olarak ticari sır; tacirin ticari faaliyetleri esnasında kullandığı, aynı olanağa sahip olmayan veya kullanamayan rakiplerine karşı kendisi için avantaj teşkil eden herhangi bir formül, düzen, model vs. toplam bilgiler şeklinde tanımlanır. Bu tanımlar esas alınarak, bir ticari gizli bilginin ticari sır sayılabilmesi için aranan kriterler belirlenebilir.

Esenlik ve mutluluk dileklerimizi iletir, en içten saygılarımızı sunarız.

Yorum Ekle