Sermaye artışında yüzde 50 faiz indirimi


21 Nisan 2015 tarihinde yazdığım bir yazının başlığı “Sermaye artışında indirim veya amortisman” idi.
Bu yazımda devletin yeni bir teşvik unsuru yarattığını ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10uncu maddesine eklenen (ı) bendi ile sermaye artışında….. sermaye şirketlerinin…… nakdi sermaye……. ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden TC Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın % 50si.
(Kurum kazancından indirilir) Hükmü getirilmiş ve bu hükmün 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren tatbik edileceği açıklanmıştı.
Kararnamenin ilgili hükümleri ve getirdiği yenilikler aşağıdadır.
A. Genel olarak indirilecek faiz oranı veya diğer bir tabirle indirim oranı % 50dir.
Bu genel orana:
a) Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimden yararlanılan yılın son günü itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı;
1) % 50 ve daha az olanlar için 25 puan,
2) % 50nin üzerinde olanlar için 50 puan, indirim uygulanır.
Kararnamedeki bu ifade yanlış anlamalara sebep olabilir. Kanun metnini de göz önüne aldığımızda, uygulanacak indirimin nasıl hesaplanacağını 4 adımda belirttik.
İndirim tutarı hesaplaması:
I. (Artırılan nakdi sermaye (TL) X Ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı %)= İndirim oranına esas TL tutar.
II. İndirim oranına esas TL tutar X % 50 = İndirim tutarı TL
III. İndirim tutarı TL X %50 (veya %25) = ek indirim tutarı TL
IV. İndirim tutarı (II) + Ek indirim tutarı (III) = Toplam indirim tutarı
b) Nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda, yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere 25 puan, ilave edilmek suretiyle söz konusu indirim uygulanır.
Bir önceki bölümde belirttiğimiz 4 adımlık formüle bu kısımdaki ifadeleri oturttuğumuzda da kolayca indirim tutarını TL olarak hesaplayabiliriz.
(3) İndirim oranı uygulanmayacak veya 0 olan bazı şirketler de aşağıda açıklanmıştır.
Önce bunları sayalım:
a) Gelirlerinin %25i pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri
b) Aktif toplamının %50den fazlası (kısaca) iştiraklere bağlı sermaye şirketleri
c) Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere tahsis edilen kısmı
d) Arsa ve arazi yatırımına tahsis edilen kısım
e) 9.3.2015-1.7.2015 tarihleri arasında azaltılan sermaye kısmı
kararnamedeki şekli de aşağıdaki gibidir.
a) Gelirlerinin % 25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için % 0,
b) Aktif toplamının % 50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için % 0,
c) Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere % 0,
d) Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere % 0,
e) 9/3/2015 tarihinden, 5520 sayılı Kanunun 10uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin yürürlüğe girdiği 1/7/2015 tarihine kadar olan dönemde, sermaye azaltımına gidilmiş olması halinde, azaltılan sermaye tutarına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere % 0 olarak uygulanır.
(4) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki kurumlar ile KİTler bu indirimden yararlanamaz.
(5) Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemleri veya bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesi ya da ortaklar veya 5520 sayılı Kanunun 12nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınarak gerçekleştirilen sermaye artırımları indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.
Bu Karar 1/7/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğinden kurumlar sermaye artırımlarında bu hükümlerden yararlanmalıdır.

EKOHABER

Yorum Ekle