Proje bedellerinin bir havuzda toplanıp üyelere bölüştürülmesi


4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (Kısaca 'RKHK') 4 (I) inci madde fıkrası uyarınca; 'Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs bir Bu hükümde açıklanan hallerden özellikle biri de 'Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü'dür (m.4/I.b).
Bu konuda pek çok örnek bulunmakla birlikte, aşağıda emsal nitelikte gördüğümüz bir karar özetini sunmaktayız.
Hatay'da faaliyette bulunan, İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası'nın havuz oluşturarak pazarı eşit şekilde paylaşmak suretiyle rekabete aykırı hareket ettikleri iddiası ile Rekabet Kurumu Başkanlığına şikayette bulunulmuştur. Rekabet Kurumu Başkanlığının Dosya Sayısı : 2009-4-237 üzerinde yaptığı Önaraştırma sonucunda aldığı 9.12.2009 tarih ve 09-58/1411-372 sayılı Kararı özetine aşağıda yer verilmiştir.
Şikâyetçi dilekçesinde özetle; Hatay'da faaliyette bulunan şikâyete konu mühendis odaları şube ve temsilciliklerinin proje bedellerini bir havuzda toplayıp ay sonunda üyelerine eşit miktarda bölüştürmek suretiyle rekabete aykırı hareket ettikleri iddia edilmiştir.
Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda ilgili ürün pazarı; inşaat, makine, elektrik, harita ve kadastro ve jeoloji mühendisleri odalarının uygulamalarına yönelik olması sebebiyle ilgili ürün pazarları 'inşaat mühendisliği hizmetleri', 'makine mühendisliği hizmetleri' , 'elektrik mühendisliği hizmetleri', 'harita ve kadastro mühendisliği hizmetleri' ve 'jeoloji mühendisliği hizmetleri' olarak tespit edilmiştir.
İlgili coğrafi pazar Mühendisler ve mimarlar proje çizimi ve fenni mesuliyet (teknik uygulama sorumluluğu) olmak üzere başlıca iki alanda hizmet vermektedirler. Proje hizmetleri sunabilmek için herhangi bir coğrafi alan kısıtlaması olmayıp, farklı illerde bulunan mühendisler Türkiye'nin her yerinde proje hizmetleri sunabilmektedirler. Bu doğrultuda proje hizmetleri için ilgili coğrafi pazar 'Türkiye' olarak belirlenmiştir.
6235 sayılı TMMOB Kanunu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 1954 tarih ve 6235 sayılı TMMOB Kanunu ile kurulmuştur.
TMMOB Mimarlık Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret-Asgari Çizim ve Düzenleme Esasları Yönetmeliğinin 7. maddesi; mimarlık-mühendislik hizmetleri karşılığı ücretlerin tespiti, tahsili ve denetlenmesi esaslarını düzenlemektedir.
Değerlendirme TMMOB'a bağlı meslek odaları, halen yürürlükte olan yönetmelikler gereği asgari ücret tarifeleri yayımlamakta olup üyelerinin tarifelerde yer alan tutarlara uymalarını sağlamak için fatura denetimi yapılması yaygın bir uygulama olarak dikkat çekmektedir. Serbest Müşavir Mühendis ve Mimarlar (SMM), üyesi oldukları Odalara ödemeleri gereken Mesleki Denetim Bedellerini ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uyarınca ödemeleri gereken KDV tutarlarını bu miktarlar üzerinden ödemek zorundadırlar. Ayrıca kesilen faturalar asgari ücret tarifelerinde yer alan tutarlar üzerinden kesilmek zorunda olduğu için, SMM'ler gelir vergisi beyanlarını da bu tutarlar üzerinden yapmaktadırlar. Bununla birlikte fiilen daha düşük bir noktada oluşan piyasa fiyatlarından dolayı % 50'lere varan fiyat indirimleri görülebilmektedir.
Bu koşullar altında aldıkları ücretlerin yaklaşık yarısını vergi olarak ödeyen SMM'ler, tahsil ettikleri ücretleri asgari ücret tarifesinde yer alan tutarlara yaklaştırmak ve piyasada denetimi sağlamak için proje havuzu oluşturmak gibi değişik uygulamalara gidebilmektedirler. Söz konusu uygulamalarda Oda harcı ve vergilerini asgari ücret üzerinden ödemelerinden kaynaklanan zararlarını azaltma amacı güdülmekte olup, TMMOB'un asgari ücret uygulamasına ilişkin mevzuatının etkisiyle oluşan bu tür eylemler, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (a) bendi kapsamında bir ihlal kabul edilemez.
Esenlik ve mutluluk
dileklerimizle saygılarımızı sunarız.

Yorum Ekle