İmarda, ‘ezber bozan’ ‘yeni’ dönem başladı!


İmar uygulamalarına sınırlama ve kısıtlama ile yeni yaptırım hükümleri getiren yeni torba kanun, bugün itibariyle yürürlüğe girdi.İmar uygulamalarına sınırlama ve kısıtlama ile yeni yaptırım hükümleri getiren yeni torba kanun, bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Yeni imar esaslarına ilişkin torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp son haliyle kabul edilmesinin ardından, hayata geçirildi.

Kararlar işleyişinde...

Kentsel kütle yoğunluğunu ve yükseltisini frenlemeyi, ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılaşmayı caydırmayı, yapı denetimi otoritesini güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir dönem başlamış oluyor.

En önemli, dikkati çeken…

Kat yüksekliği serbestliğine, son verildi!

Toplam inşaat alanı hakkı, yapı taban alanını daraltıldıkça, mümkün olabilen daha fazla katın çıkılabilmesinde kullanıyordu.

Kat sayısı...

Tanınan hakla sınırlı olacak.

Kesinleşen imar planları veya parselasyon planlarına karşı dava açılabilmesine de, geniş zaman aralığı tanınıyor ve 5 yıl süre tanınıyor.

Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapıların durumu, süregelen uygulamayla tapu kaydına işlenecek.

Böyle yapıların durumu...

Tapu dairelerine 7 gün içerisinde bildirimle tapu kayıtlarına şerh olarak işlenecek ve aykırılık giderilmedikçe, kayıttan kaldırılmayacak.

Ruhsatsız veya ruhsat ve ruhsat eklerine aykırılık tespitinde, müteahhitler ve fenni mesullere de, idari para cezası öngörülüyor.

Böyle durumlarda…

Aykırılığa konu alanın arsa payına isabet eden arsa alanı ile emlak vergisine esas arsa ve arazi asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar, ayrıca ilave idari para cezası eklenecek.

Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak.

İmar planı değişiklikleri…

Plan değişikliklerinin, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygunluğu gözetilecek.

Bu doğrultuda…

Çevre ve toplum sağlığını bağlayan yapı ve üretim projeleri için geçilmesi gereken ‘Çevresel Etik Değerlendirme Raporu’ benzeri koşul getirildi.

Plan değişikliği tekliflerinde, ‘ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu hazırlanarak planı onaylayacak idareye sunulur.’ hükmü uygulanacak.

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı inşaatların yıkımı, yasal düzenlemede yer alan süreç doğrultusunda, Çevre ve Şehir Bakanlığı’nca yıkılacak.

Farklı sayıda parseller bütünlüğünden oluşan imar adalarında yapılacak yeni imar düzenlemelerinde, imar değerinde artış olan bir arsanın, artan değerinin tamamı, ‘değer artış payı’ olarak, devletçe tahsil edilecek.

Değer artış paylarından, %25’er oranında, büyükşehir ve ilçe belediyelerine pay aktarılacak.

İlgili idarelerden, öngörülen koşullara dayalı plan değişikliklerini ve revizyonlarını, 1 Temmuz 2021’de kadar yapmaları istendi.

Bina yüksekliği, eski uygulamayla yükseklik serbestliği tanımında olanlar, söz edilen plan değişikliği ve revizyonlarına kadar, ruhsat alamayacaklar.

Yapı denetim kuruluşlarında ortak ve görevli bulunanlar, başka meslek ve inşaat işlerinde ticari faaliyeti olanlara, para cezası işletilecek.

Yeni iş almaktan men cezası alan yapı denetim kuruluşlarının ortakları, ceza süresi içerisinde,  3 yıl süreyle başka yapı denetim veya laboratuarında, ortak ve görevli olamayacaklar.

Fazlasıyla…

Torba dolusu, değişiklik var!

Bugün…

Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe girdi.

Yorum Ekle