USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Gerçek gelir ve servet sahiplerinin bilinmesi - 2

23-08-2021

(1) Tüzel kişilerde;
a) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,
b) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,
c) (a) ve (b) bentleri kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler,
gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilir.
(2) Tedbirler Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları gibi teşekküllerde;
a) Bu teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,
b) (a) bendi kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde bu teşekkülün en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler,
üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı olarak kabul edilir ve bildirime konu edilir.
(3) Trust ve benzeri teşekküllerde; kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı sıfatını haiz olanlar ya da bu teşekküller üzerinde nüfuz sahibi olanlar gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilir.
Bildirimin dönemi ve verilme zamanı yine özel olarak belirtilmiştir. 
1.KV. Mükellefleri geçici vergi beyannamesi ve yıllık KV beyannamesi ekinde 
2.KV mükellefi dışındaki diğer mükellefler ile diğer kişiler her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi başkanlığına bir form ile elektronik ortamda 
3.Bir ve ikinci fıkradakiler yeni mükellef oluyorsa veya değişiklik bilgileri varsa bunların gerçekleştiği tarihten itibaren bir ay içinde
Gerçek faydalanıcı bilgisi vermek zorundadırlar. 
Bildirimin şekli
1.KV mükellefleri geçici ve yıllık beyanname ekinde, bunun dışında kalanlar ile bildirim yapması gereken diğer kişiler bildirim formu ile bildirim yapar.
2.a. Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri söz konusu beyannameler aracılığıyla; 
3.b. Bildirim formu ile bildirim verme yükümlülüğü getirilenler, “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” ile 
4.Gerçek faydalanıcıların adı, soyadı, vatandaşlıkları, kimlik numaraları, adresleri, varsa telefon, faks ve elektronik posta bilgileri ile gerçek faydalanıcılığın sebebini bildirirler.
5. Bildirim; İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” doldurularak verilecektir.
6.  Önce kişilerin bağlı bulunduğu vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerekmektedir.
 Kağıt ortamında (elden veya posta ile) bildirim formu kabul edilmeyecektir. Bildirim formunun elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem üzerinden onaylama işleminin yapılması şarttır.
 Onaylama işlemi en geç bildirimin verilmesi gereken sürenin son günü saat 23:59’a kadar tamamlanmalıdır.
7.  Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi dairesi müdürlükleri/mal müdürlükleri, bildirimi kâğıt ortamında hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.
8. Elektronik ortam dışında gönderilen bildirim verilmemiş sayılacaktır.
9. “Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu”, mükellef tarafından bizzat gönderilebileceği gibi ilgili dönemde, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan SMMM veya gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi (tam tasdik sözleşmesi) bulunan YMM aracılığıyla da gönderilebilir.
10. Bildirimin yapılmasının ardından bildirimin hatalı veya eksik olduğunun anlaşılması durumunda bildirimin bu maddede belirtilen usullerde yeniden verilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir.
Diğer hususlar ve cezai yaptırım
a.Bildirimler 5 yıl süre ile saklanacaktır. 
 b. Bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.
c. Masak tarafından yapılacak araştırma, inceleme ve uluslararası bilgi değişimi ile vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılacak araştırma ve incelemeler neticesinde, bu tebliğde sayılan mükellef ve diğer kişilerin gerçek faydalanıcı bilgisine ilişkin hatalı kayıtların bulunduğunun tespit edilmesi halinde, gerekli cezai işlemlerin ve sicil kayıtlarında gerekli değişikliklerin yapılabilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verilir.
İlk bildirim 31.Ağustos.2021 tarihine kadar form ile elektronik ortamda Gelir idaresi başkanlığına verilecektir.  
Değerli mükellefler, iş adamları ve bu tebliğ kapsamına giren kişiler, lütfen bu konuyu çok ciddiye alınız ve süresinde, elektronik ortamda beyannamelerinizi veriniz, artık gerek ülkemizde ve gerekse bütün dünyada vergi konusu şimdiki tabirle bir tık daha ilerlemiştir. Lütfen gereğini yapalım. 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?