E-fatura ve e-defter kapsamı genişletildi


453 sayılı VUK genel tebliği ile e-fatura ve e-defter tutma konusunda yeni esaslar getirilmiştir.Bana göre, yeni tebliğde her ne kadar 421 sayılı VUK tebliğinde belirtilenlere ilave olarak bazı mükelleflere e- defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir denmesine rağmen, aslında 421 sayılı VUK tebliğindeki esaslar kaldırılmış ve 453 sayılı VUK tebliği ile yeni esaslar getirilmiştir. 

453 sayılı VUK TEBLİĞİNDE belirtilen Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler:
a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellefler. (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)
c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.
E-defter ve e-faturaya geçme şartları ve süresi:
1. (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren,
2. 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (Örnek: mükellef 2015 yılında 10 milyon hasılat yapmışsa, 2017 yılında, bir başka mükellef 2016 yılında 10 milyona ulaşmışsa 2018 yılında e-defter ve e-faturaya geçecektir.
3. (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren,
4. Bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmek zorundadır.
5. Lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren e-defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.
6. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının e-fatura ve e-defter zorunluluğu bulunmamaktadır.
7. Bu Tebliğ kapsamında e-fatura ve e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nevi) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nevi) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-fatura uygulamasına geçmek ve e-defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.
453 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde e-fatura ve e-defter uygulamasına geçme ile ilgili detaylı örnekler bulunmaktadır. Yazımızda bunları bir daha vermiyoruz. İsteyen okuyucularımız, söz konusu genel tebliğdeki örnekleri dikkatle inceleyip tatbikatlarını daha da bilinçlenerek yapabilirler.
İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11inci maddesi kapsamındaki
a. Mal ihracı
b. Ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiyede ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

EKOHABER

Yorum Ekle