USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Dahilde işleme rejimi (3)

05-10-2021

DİR kapsamında indirimli teminat uygulamasından faydalanılabilmektedir. Bu uygulama çerçevesinde onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme rejimi kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin sırasıyla %1, 5 ve 10’unun teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilir.

Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan firmalar için de bu uygulama söz konusu olabilmektedir. Bu kapsamda, dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı-ihracatçı firmalar ve belli bir periyod için belirlenen ihracat rakamını geçen ihracatçı firmalar da, yine belirli limitlere bağlı olarak yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10›unun teminat olarak yatırmak suretiyle ithalat yapabilirler.

Hangi hallerde Dahilde İşleme İzni düzenlenir?

Türkiye Gümrük Bölgesi’nde gerçekleştirilecek, eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler, eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması gibi nispeten basit işlem ve işçilikler ile bedelsiz ithalat gibi işlemler için gümrük idaresinden dahilde işleme izni alınması gerekmektedir.

DİİB / İzni almak için nereye müracaat edilmelidir?

Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik firmalar tarafından, dahilde işleme izin belgesi almak için elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığı’na, dahilde işleme izni almak için ilgili gümrük idaresine elektronik ortamda müracaat edilmesi gerekmektedir.

DİR kapsamında verilen süre dışında ek süre  alınması mümkün bulunmakta mıdır

 DİR kapsamında alınan orijinal sürenin yetersiz kalması durumunda, haklı sebep halleri ve yangın, sel, don gibi mücbir sebep ile fevkalade hallere bağlı olarak süre uzatımı yapılması mümkün bulunmaktadır. Dahilde İşleme İzin Belgelerine ilişkin ek süre talebi için elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığı’na, Dahilde İşleme İznine ilişkin ek süre talebi için ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir.

DİİB/İzni kapatma müracaatı ne şekilde yapılır?

 Firmaların, DİİB ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde, elektronik ortamda ve aynı zamanda gerekli bilgi ve belgelerle birlikte belge sahibi firmanın üyesi bulunduğu Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir. Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için ise en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi zorunludur.

DİR kapsamında ithal edilen eşyanın ihracatının aranmayacağı durumlar nelerdir?

 Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın veya işlem görmüş ürünün, gümrük mevzuatı çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde serbest dolaşıma girmesi, gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde, bu eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaz.

DİR kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün tabi olabileceği işlemler nelerdir?  DİR kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürün, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce ihraç edilebileceği gibi, gümrük idaresi gözetiminde imha, gümrüğe terk, çıkış hükmünde gümrüğe teslim veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithal edilebilir.

DİR tedbirlerine uyulmaması halleri nelerdir?

 Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihracatının gerçekleştirilmemesi, belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının %80›i (İkincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgeler için %100›ü) geçmesi, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin iptal edilmesi, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi içerisinde kapatma müracaatında bulunulmaması nedeniyle belge/iznin resen kapatılması gibi durumlar, dahilde işleme rejimi tedbirlerine uyulmaması halleri arasında sayılabilir.

DİR tedbirlerine uyulmaması suretiyle rejimin ihlal  edilmesi durumunda uygulanacak müeyyideler nelerdir?

 DİR hükümlerinin ihlali halinde, belge/izin kapsamında yapılan ithalata ilişkin varsa alınmayan ithalat vergileri ile Gümrük Kanunu›nun 238 inci maddesi uyarınca para cezası tahsil edilir.

Gümrük İdaresince Dahilde İşleme İzni Verilemeyecek Eşya Var Mıdır?

 Gümrük İdaresinde dahilde işleme izni verilemeyecek eşya listesi 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği Ek 7 No.lu Listede yer almaktadır:

  Konuyla İlgili Mevzuat :https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi Yazımın faydalı olması dileğiyle.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?