Coğrafi bilgi sistemi


Coğrafi bilgi sistemi (Kısaca “CBS”) kavramı; dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarCBS, genel bir kavram olup; çeşitli kullanım alanlarına ve tematik konulara yönelik olarak geliştirilen aşağıda belirtilen CBS uygulamaları vardır:

- Kent Bilgi Sistemi, 

-  Orman Bilgi Sistemi, 

- Karayolları Bilgi Sistemi, 

- Arazi Bilgi Sistemi, 

- Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), 

- Lojistik Bilgi Sistemi, 

- İç Güvenlik Bilgi Sistemi, 

- Araç İzleme Bilgi Sistemi, 

- Trafik Bilgi Sistemi, 

- Kampüs Bilgi Sistemi, 

- Deprem Bilgi Sistemi, 

- Harita Bilgi Sistemi, 

ve benzeri şekilde adlandırılmaktadırlar.

CBS, kavramsal bir sınıflamada hiyerarşik olarak öncelikle Sistem, sonra Bilgi Sistemi kategorisi altında yer alır. İşlevsel bir sınıflamada ise CBS, öncelikle Teknoloji, sonra Bilgi Teknolojisi altında yer alır.

Coğrafi bilgi sistemi, coğrafya, haritacılık ve bilgisayar bilimleri ile ilgili bir teknolojidir.1

Konu ile ilgili olarak kurulan, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün diğerleri yanında önemli görevleri şunlardır: 2

a) Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, mahalli idarelerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya ilişkin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi sistemlerinin kurulması, kullanılması ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegre olmasını desteklemek.

b) Coğrafi veri ve bilginin ulusal düzeyde üretimine, kalitesine ve paylaşımına yönelik standartlar ile bunlara ilişkin temel politika ve stratejilerin belirlenmesini sağlamak ve gerekli mevzuatı hazırlamak.

c) Coğrafi bilgi sistemleri konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda ülkemizi temsil etmek, işbirliği ve uyum çalışmalarını koordine etmek.

d) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamına giren tüm konularda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca üretilen verilerin Bakanlık birimlerince kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.

e) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca üretilen mekânsal verilerin sunulduğu portalı kurmak ve işletmek.

f) Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili sertifikasyon ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

Esenlik ve mutluluk dileklerimizle, en içten saygılarımızı sunarız.

(1)“Coğrafi bilgi sistemi”, (Vikipedi, özgür ansiklopedi)

(2)10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesinin (i) bendi ile 108 inci maddesinin (d) bendi  

Yorum Ekle