Ciro kaybı desteğinin vergilendirilmesi


Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine Covid – 19 salgını ile birlikte dünyada pek çok sağlık önlemi hayata koyulmuş ve bunların da ekonomik sonuçları doğmuştur.Bu sonuçlardan en önemli emtia fiyatlarındaki dalgalanmamaların yanı sıra sosyal teması engellemek amacıyla bazı iş kollarının faaliyetlerine ara vermesi olmuştur. Kamu kurum ve kuruluşları pandemi dönemi ekonomik tedbirlerinde ciro kaybı yaşanan ve hukuki kararlar sonucunda kapatılan sektörlere ciro kaybı destek ödemelerinde bulunmuştur. Bu ödemelerin vergi kanunları karşısındaki durumu da pek çok soru işaretini beraberinde getirmiştir. Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü 18.05.2022 tarihli özelgesi ile lokanta ve restoran hizmetleri faaliyetinde bulunan bir mükellefin, faaliyeti ile ilgili olarak 17/02/2021 tarih ve 31398 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yiyecek ve İçecek Hizmetlerinde Bulunan İşletmelerin Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkındaki Tebliğ kapsamında Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunarak ….- TL ciro kaybı desteği aldığını belirterek söz konusu desteğin vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hususunda görüş bildirmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6’ncı maddesinde; kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesinin birinci fıkrasında ise, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmış olup, aynı Kanunun 38’inci maddesinin birinci fıkrasında ise; “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur” hükmüne yer verilmiştir. Yine aynı Kanunun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirileceği hüküm altına alınmıştır. İlgili kamu idaresi konuya ilişkin olarak faaliyet ile ilgili olarak ilgili olarak Şirket tarafından alınan ciro destek tutarının ticari kazancınıza dahil edilerek vergilendirilmesi gerektiği konusunda görüş bildirmiştir.

Yorum Ekle