Cep telefonlarına reklam bildirimleri


İlgili kişilerin açık rızaları alınmaksızın, e-posta adreslerine veya SMS veya çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları gelmektedir.İlgili kişilerin açık rızaları alınmaksızın, e-posta adreslerine veya SMS veya çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca 'KVKK') hükümlerine aykırı bulunmaktadır.

Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS yada çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesi ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/10/2018 Tarihli ve 2018/119 Sayılı İlke Kararı özet metni şöyledir; 
'- İlgili kişilerin rızalarını almadan veya KVKK'nun 5 (2) inci madde fıkrasında hüküm altına alınan işleme şartlarını sağlamadan, telefon numaralarına SMS göndermek, arama yapmak veya e-posta adreslerine posta göndermek suretiyle reklam içerikli ileti yönlendiren veri sorumluları ile veri sorumluları adına reklam içerikli mesaj/e-posta göndermek veya arama yapmak amacıyla ilgili kişilerin açık rızaları bulunmaksızın bu verileri kullanan veri işleyenlerin söz konusu veri işleme faaliyetlerini KVKK'nun 15 (7) inci madde fıkrası uyarınca derhal durdurması gerektiği,
- KVKK'nun 12 nci maddesi kapsamında veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğu ve kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, anılan tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumlu olduğu,
- Belirtilen şekilde söz konusu faaliyetlerde bulunan veri sorumluları hakkında KVKK'nun 18 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edileceği,
- Bahse konu şekilde işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmiş olabileceği de göz önüne alınarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (Kısaca 'TCK') 'Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme' başlıklı 136 ncı maddesi çerçevesinde ilgili veri sorumluları hakkında gerekli hukuki işlemlerin tesisi için konunun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 158 inci maddesi uyarınca ihbaren ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirileceği.'
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun üstte özeti verilen ilke Kararında belirtilen KVKK'nun 18 inci maddesi hükümleri çerçevesinde tesis edilecek işlem, niteliğine göre 15.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idari para cezasıdır.
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme fiilini işleyen kişiye verilecek ceza ise, TCK'nun 136 ncı maddesi uyarınca bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıdır.
Yukarıda açıklananlar çerçevesinde bir başkasının cep telefonuna yapılacak ileti ve aramalarda daha dikkatli olunması gerektiği açıktır.
Yürekten esenlikler ve çalışmalarınızda başarı dileklerimizi iletiriz.

Yorum Ekle