Belediyenin yönetim kurulunda temsil edilmesi


Belediyenin yönetim kurulunda temsil edilmesiBüyükşehir Belediyesi veya belediyeye bağlı olmayan, ancak bunların pay sahibi olduğu sermaye şirketleri bulunmaktadır. Bu sermaye şirketlerinde, örneğin; anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin azli ve/veya belirlenmesi için şirkete başvuru yapılarak genel kurul toplantısı yapılmasını talep hakkı veya bir anonim şirket için yönetim kurulunda bu kurumları temsil edecek olan yönetim kurulu üyeliği için aday önerme hakkının belediye başkanı, encümeni ya da belediye meclisinden hangisine ait olduğu hususunda tartışmaların yaşandığı bir süreç içinde bulunmaktayız.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360 sayılı Belediye Kanununda, bu konuda açık bir düzenleme yer almamaktadır.
TTK m. 360 (1) hükmüne göre, 'Esas sözleşmede öngörülmek şartı ile belirli pay gruplarına özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir. Bu amaçla, yönetim kurulu üyelerinin, belirli bir grup oluşturan pay sahipleri, belirli pay grupları ve azlık arasından seçileceği esas sözleşmede öngörülebileceği gibi, esas sözleşmede yönetim kurulu üyeliği için aday önerme hakkı da tanınabilir.'
Söz konusu hak, imtiyaz gibi her paya değil, belirli pay sahipleri grupları ile belirli pay gruplarına ve azlığa bir bütün olarak tanınmaktadır. Bu husus, Türk Ticaret Kanunu'nun 478'inci madde hükmüne istisna teşkil etmektedir. 
Dolayısı ile sorunun, 'Belirli Grupların Yönetim Kurulunda Temsil Edilmesi' söz konusu olduğunda da çözümlenmesi gerektiği duraksama konusu olmasa gerekir (TTK m.360/1). 
TTK'nın 447 (1) madde fıkrası uyarınca; 
'Genel kurulun, özellikle; 
a) Pay sahibinin, genel kurula katılma, asgari oy, dava ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran,
(…) kararları batıldır.' 
Somut olayda, büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı veya encümeninin anılan konuda karar alarak anonim şirkete başvuruda bulunması, yasada öngörülmeyen bir görev ve yetkiyi kullanması niteliğinde olup, bu kararlara dayalı olarak anonim şirket genel kurul toplantısı yapılması ve yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi de batıl sayılır. 
Zira, bu yolla pay sahibinin gerçek iradesine aykırı olarak, şekilsel bir genel kurul yapılmakta ve oy kullanması dolaylı biçimde özde engellenmektedir.
Bununla beraber, söz konusu anonim şirketin kuruluşuna paysahibi olarak katılmada görev ve yetkisi olan büyükşehir belediye meclisi ya da belediye meclisinin; yasada açıkça yer almasa da, yapılacak genel kurullarında yönetim kurulunda bu kurumları temsil edecek olan yönetim kurulu üyeliği için aday önerme hakkını kullanabilecek tek yetkili organ olması gerektiği bir kaçınılmaz zorunluluktur. Aynı görüş çerçevesinde, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin azli ve/veya belirlenmesi için şirkete başvuru yapılarak genel kurul toplantısı yapılmasını talep hakkı büyükşehir belediye meclisi ya da belediye meclisine aittir. 
Ancak, bu talebin de dürüstlük kuralları içinde yapılması gerekmektedir.
Yürekten esenlikler ve en içten 
saygılarımızı sunarız.

Yorum Ekle