sultanbet betbaba tempobet tempobet jeton


sultanbet betbaba tempobet tempobet jeton


2008 sonrasında memur olanlara kötü haber!

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre emekli olacakların emekli aylığı düşük olacak.

2008 sonrasında memur olanlara kötü haber!
- A +

 

Memurların en fazla merak ettikleri konulardan birisi de ne zaman emekli olacakları ile emekli olduklarında ne kadar emekli maaşı alacakları hususudur. Hesaplamada Ekim 2008 sonrası memur olanları sürprizler bekliyor. Çünkü 1 Ekim 2008 Sosyal Güvenlik reformu sonrası emeklilik hesaplamaları değişmiş, katsayılarda düzenlemeye gidilmiştir. Bu değişiklik neticesinde 1.10.2008 öncesinde işe başlayan memurlar 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre işe başlar ve emeklilik hakkını bu kanuna göre alırlar. Bu kanuna göre emekliliğe hak kazanan memurlara bağlanacak emekli aylıklarının hesaplamasında kullanılan katsayılar ve aylık bağlama oranalarının yüksekliği nedeniyle 1.10.2008 sonrası işe giren ve aynı ünvan kadro ve dereceden emekli olacak memurlara nazaran daha fazla aylık alacakalardır.
İşte ye­ni me­mur­la­rın Ekim 2008 ön­ce­si gö­re­ve baş­la­yan­la­ra na­za­ran ba­zı ka­yıp­la­rı ol­du. Ekim 2008 son­ra­sı gö­re­ve baş­la­yan­la­rın ka­yıp­la­rı şöy­le sıralayabiliriz:

*Ay­lık bağ­la­ma ora­nı 25 yıl için es­ki­ler­de yüz­de 75, ye­ni­ler­de yüz­de 50 ola­cak. Bu da ye­ni me­mu­run emek­li ay­lı­ğı­nı yüz­de 30 dü­şü­re­cek.

*Es­ki me­mur­lar emek­li ay­lı­ğı ola­rak en az ta­ban ay­lı­ğı ka­dar, ya­ni 2015 yı­lı için 1238 li­ra alır­ken, ye­ni­ler için 2040’lı yıl­lar­da bağ­la­na­cak ta­ban ay­lık as­ga­ri üc­re­tin yüz­de 35’i ka­dar ola­cak.

BAĞ-KUR'LU GİBİ

*Es­ki me­mur fii­li ola­rak 10 yıl­lık hiz­me­ti­ni dol­dur­duk­tan son­ra is­ti­fa e-de­rek Emek­li San­dı­ğı­’na is­te­ğe bağ­lı ke­se­nek öde­ye­bi­lir­ken, ye­ni me­mu­run is­te­ğe bağ­lı prim­le­ri Bağ-Kur gi­bi sa­yı­lı­yor.

*Es­ki me­mur ve­fat et­ti­ğin­de, ay­lık al­ma­yan dul eşe yüz­de 75 ma­aş bağ­la­nır­ken, ye­ni­le­rin ve­fa­tı so­nu­cu dul eşi­ne bağ­la­na­cak ma­aş, dul eş ça­lı­şı­yor­sa yüz­de 50, ça­lış­mı­yor­sa yüz­de 75 ola­cak

Yukarıdaki açıklamalarımızda da görüleceği üzere 5510 sayılı Kanuna göreemekli olacak olan memurlara % 30 daha azemekli aylığı bağlanacaktır.

İlgili Haberler