Dr. Mevci ERGÜN

Dr. Mevci ERGÜNYAZILARI

İş kazası sonucu oluşan tazminattan sorumlu tüzel kişi ve yetkililer... İş kazası sonucu oluşan tazminattan sorumlu tüzel kişi ve yetkililer... 21 Mart 2017 10:11

Toplu işçi çıkarma yöntemi Toplu işçi çıkarma yöntemi 14 Mart 2017 09:24

Karşılaştırmalı Anayasa değişikliği Karşılaştırmalı Anayasa değişikliği 07 Mart 2017 08:56

Yönetim kurulunun doğrudan sorumluluğu Yönetim kurulunun doğrudan sorumluluğu 28 Şubat 2017 09:00

Doktor ve özel hastane işleteninin özen sorumluluğu... Doktor ve özel hastane işleteninin özen sorumluluğu... 21 Şubat 2017 09:01

Önceki soyadını kullanma özgürlüğü... Evli kadının münhasıran evlenmeden önceki soyadını kullanmasına izin verilmesi konusu, yargı önünde uzun zaman tartışmalara sebep olmuştur. 14 Şubat 2017 08:57

Yargıdan tescilli soykırım yalanı Osmanlı Devletinin seferberlik ilan ettiği Ağustos 1914’den savaşa girdiği 11 Ekim’e kadar ve sonrasında, Ermeniler, Osmanlı ülkesi içerisinde ve dışında yıkıcı faaliyetlerini arttırdılar. 07 Şubat 2017 08:57

Para cezasının hapse çevrilmesi Ceza mahkemelerince yapılan kovuşturma sonucu alınan bazı ceza kararlarında; sanık hakkında adli para cezasına hükmedildiği ve bu adli para cezasını ödemediği takdirde, ödenmeyen para cezasının hapse çevrileceği şeklinde hüküm kurulmaktadır. 31 Ocak 2017 08:32

Terör suçlusunun gelin duvağı... Terör suçlusunun gelin duvağı... 24 Ocak 2017 08:51

Tüketici başvuru Tüketici başvuru 17 Ocak 2017 11:23

Nefret ve ayırımcılık Nefret; bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu ya da tiksinme, tiksinti anlamlarına gelir. 03 Ocak 2017 10:35

‘Malpractice’ Yazılı basında, artık sıradan sayılan bir haber; “İstinye’deki hastanede görevli Dr. M.B. ve D.K.nın ....çocuğa gerekli teşhisi koyamadıkları saptandı. 27 Aralık 2016 08:41

Banka ile bireysel müşteri arasındaki uyuşmazlıklarda İhtisas Kurulu... Banka ile bireysel müşteri arasındaki uyuşmazlıklarda İhtisas Kurulu... 20 Aralık 2016 09:28

Ticari işlemlerde taşınır rehni Ulusal ekonomilerin gelişmesi ve korunması bakımından önemli işlevler üstlenen Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (Kısaca “KOBİ”), Dünya ticareti ve ekonomisindeki rolü küreselleşme süreci ile birlikte her geçen gün artmaktadır. 13 Aralık 2016 09:35

Şeytanın tarihi Almanya Anayasa Mahkemesi; başvurudan itibaren bir-iki gün içinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Almanya’da yapacağı konuşmayı engelleyen karar aldığı, medyadan öğrenildi 06 Aralık 2016 08:43

Göklerdeki diriliş... Almanya’da yerleşik Aquila Aviation International GmbH (kısaca “Aquila”) inovatif iki kişilik kompozit uçak üretmektedir. 29 Kasım 2016 09:21

Terliğin silah sayılması Terliğin silah sayılması 22 Kasım 2016 09:03

Uygulanan mal rejimine bir bakış Katılma alacağı, yasal mal rejiminin tasfiyesi sonucunda doğan alacaktır. 15 Kasım 2016 08:57

Tabiplerin sorumluluğu Yazılı basından bir haber; “Doğru tanının zamanında konulmamasından sorumlu tutulan doktorlar M.B ve D.K. hakkında görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla birer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.” 08 Kasım 2016 08:59

İnsanlığa karşı sömürgecilik suçu Sömürgecilik; bir ulusun, kendi sınırları dışında sahip olduğu, yönettiği, siyasal ve ekonomik çıkarlar sağladığı topraklarla ilgili kurulan bir sistemdir. 01 Kasım 2016 07:57

Kötülük ve bela çemberi... Bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun temel taşı, Kurtuluş Savaşıdır. 25 Ekim 2016 08:57

Moodys şaşkınlığı John Moody tarafından 1909 yılında New Yorkda, bir Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu olan, Moodys Yatırımcılar Hizmet kuruluşu (Kısaca “Moodys”) faaliyete başlamıştır. 11 Ekim 2016 11:25

Ödenek yokluğu perdesiyle adaletin engellenmesi Kıyı çizgisi; deniz, tabii ve sınai göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi ifade eder. 19 Temmuz 2016 15:01

Yönetici atama 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre, anagayrimenkul, Kat Malikleri Kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu Kurul tarafından kararlaştırılır (m.27). 12 Temmuz 2016 16:18

Kişi adına çek düzenleme 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, poliçe, bono ve çek birer kambiyo senetleridir. Kambiyo senetlerine benzeyen senetler ise, bundan ayrıdır. 05 Temmuz 2016 09:09

Karşılıksız çekte hapis cezası özlemi Yürütme erki bir üst düzey yetkilisi, karşılıksız çek düzenleyenler için cezai yaptırımlar öngören yasa hazırlık çalışmaları bulunduğunu kamu oyuna açıklamıştır. 28 Haziran 2016 16:24

Devlet ihale kanunu uyarınca kiralananın tahliyesi Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin bildirim yolu ile sona ermesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 347 inci maddesinde şöyle düzenlenmiştir; “ 21 Haziran 2016 11:14

OSB'ler Hukuku ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü Ekonomik, ticari ve teknolojik alanlarda hızlı değişimler yaşanmakta, mevcut sistemler değişmekte ve gelişmektedir. Ülkemizde sayıları yüzlerle ifade edilen, çeşitli amaçlı Organize Sanayi Bölgeleri (Kısaca OSB) faaliyet göstermektedir. 14 Haziran 2016 09:38

Çalışanlar melek olsa Kamu yönetiminde uygulanan taşınır mal yönetimi ve taşınır mal yönetim sorumlularıyla ilgili düzenlemeler, özel kuruluşlarda, örneğin; anonim şirket ve limited şirket gibi sermaye şirketlerinde neden uygulanmaz ? 07 Haziran 2016 10:53

Ayıplı mal satışında zamanaşımı ve garanti süresi Zamanaşımı; borcun nispi bir sona erme sebebi olup, alacağın muaccel olmasıyla işlemeye başlar. 31 Mayıs 2016 14:04

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı Sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmelerinin açılması ve çalışmalarda bulunması için, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının, bu ruhsatları vermeye yetkili mercilerden alınması zorunludur. 24 Mayıs 2016 17:35

Bağlı şirket ve hakim şirket Şirketler topluluğu ile şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmadığının tespitinde “bağlı ortaklar” yani “bağlı şirketler” kavramının bilinmesini zorunlu kılmaktadır. 17 Mayıs 2016 09:29

Çek hamilinin muradı Karşılıksız çek keşide edenin hukuki sorumluluğuna ilişkin özel hükümler Fransız Hukuk Sistemini benimseyen ülkelerde ve İsviçre Hukukunda görülmektedir. 10 Mayıs 2016 11:34

Kişisel verilerin korunması Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Veri 03 Mayıs 2016 11:37

Tahkimde güvenme zamanı Hukuki uyuşmazlıkların bir çözüm yöntemi olarak tahkim kurumunun, hukuk tarihi kadar eski olduğu söylenir. Kitab-ı Mukaddesle ilgili kaynaklar, Hazreti Süleymanın hakem olarak uyuşmazlıkların çözümüne nezaret ettiğini kaydederler. 26 Nisan 2016 13:18

Derneklerde güvenli iç denetim Derneklerle ilgili yasal düzenlemeler genel olarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda (TMK) (m.56 ila 100) ve özel olarak da 5253 sayılı Dernekler Kanununda (DK) yer almaktadır. 19 Nisan 2016 10:03

Güvenli esas sözleşme ve şirket sözleşmesi İnsanlar için kolaylığı seçmek ve iyi olanı yapmak güven verir, amaca daha çok yaklaştırır.Bu kuralların, şirketler hukuku bakımından da geçerli olabileceğine ne dersiniz! 12 Nisan 2016 10:07

Ses tellerinin hastalık sigortası Hastalık ve sağlık sigortası, can sigortalarının bir türüdür. 60102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda (kısaca TTK) hastalık ve sağlık sigortası ayırımı benimsenmiştir (m.1511 vd.). 04 Nisan 2016 16:27

İhale bedelinin gönülsüz ödenmesi Alacaklı,haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise, hacizden itibaren bir yıl içinde icra müdürlüğünden satılmasını isteyebilir< b>(İİK m. 106/1). İcra memuru tarafından usulünce yapılan ihale sonucu, en çok artırana ihale edil 22 Mart 2016 16:28

Piramit satış sistemleri Piramit satış sistemleri 15 Mart 2016 14:05

Düşmemek için göğe tutunan akaryakıt bayileri Düşmemek için göğe tutunan akaryakıt bayileri 08 Mart 2016 13:59

Tahkimde adalet terazisi Tahkimde adalet terazisi 01 Mart 2016 16:06

Tıp hukukuna haksızlık Tıp hukukuna haksızlık 23 Şubat 2016 11:33

Ekmekte uyumlu eylem İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği›nin (kısaca Birlik) Ocak 2016dan itibaren geçerli olmak üzere, ekmek fiyatını 1 liradan 1.25 liraya yükseltilmesi önerisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (kısaca Bakanlık) ile toplum katmanlarında büyük ya 16 Şubat 2016 13:53

Özel sağlık kuruluşuna usulsüz ödemenin iadesi Kamu sağlık kurum ve kuruluşları hastanelerinden başka yatırılarak tedavi etmek veya yeni hastalık geçirmişlerin zayıfları yeniden eski kuvvetlerini buluncaya kadar sağlıklı koşullar içinde beslemek ve doğum yardımlarında bulunmak için açılan ve açılacak 09 Şubat 2016 14:04

Tahkimde adalet müjdesi Tahkimde adalet müjdesi 02 Şubat 2016 14:19

Alacağın karşılığı dengi olan haciz Alacağın karşılığı dengi olan haciz 26 Ocak 2016 13:28

Sosyal devleti çağırı zamanı Sosyal devleti çağırı zamanı 12 Ocak 2016 12:46

Yasa önünde temsil iç yönerge sorunu Yasa önünde temsil iç yönerge sorunu 29 Aralık 2015 13:31

Adaletin sulh meleği Adaletin sulh meleği 22 Aralık 2015 11:49