(T)BB ve (T)TB'de (T) Sorunu


(T)BB ve (T)TB'de (T) Sorunu1136 sayılı Avukatlık Kanunu (AvK) uyarınca, 'Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.' (m.1).
Türkiye Barolar Birliği (TBB) ise; bütün baroların katılmasıyla oluşan tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. TBB'nin görevleri arasında, siyasi faaliyet göstermek yer almamaktadır.
6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu (TTB)
'...Tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.' (m.1).
TTB'nin hizmetleri arasında, siyasi faaliyet göstermek yer almadığı gibi, kuruluş amaçları dışında faaliyette de bulunamazlar (TTB m.3/I). TBB ve bu Birliğe katılan barolar ile TTB ve bu birliğe katılan odaların bazı yöneticilerinin mesleki alanları dışında, belli bir görüşe destek veren siyasi faaliyet görünümü sergiledikleri hakikat olup, yalan sayamayız.
Bu tespit bir gerçek olup, gözüne perde çekilmeyen her kişi tarafından bir sır olmasa gerekir.
Hem yukarıda açıklanan olgular hem de ülkemizde uygulanan olağanüstü hal ve sınır ötesi yaşanan askeri operasyonların yapıldığı bir süreçte; söz konusu birliklerin yönetiminde bulunan bazı kişilerin söylemleri, devleti yönetenlerden şu karşılığı bulmuştur:
Türkiye Barolar Birliği unvanıda bulunan 'Türkiye' ve Türk Tabipler Birliği unvanında bulunan
'Türk' ibarelerinin çıkarılması.
Böylesi bir işlem, ancak AvK ve TTBK'da yapılacak yasa değişikliğiyle gerçekleşebilir. Gerçekte temelde yatan sorun bu olmasa gerekir. İlk tespit; birliklerin bünyesine siyaseti odaklayan bazı yöneticilerin, hem birliklere hem de meslek sahiplerine yaptığı kötülüktür.
İkinci tespit ise; bu birliklerin unvanlarında bulunan 'Türkiye' ve 'Türk' ibarelerinin çıkarılmasının yerinde olmayacağı gerçeğidir. Böylesi bir yaklaşım da, en az birliklerin yönetimlerinde olan bazı kişilerin bu oluşumlara yaptığı kötülük kadar olmasa da, bu meslekte olanların yüzlerini karartacak ve kalplerini sızlatacaktır.
Alevli ateşi göstermek yerine, günahları günahkarın sırtına yükleyip, devletin şefkat elini uzatması dileğimizdir. Diğer bir anlatımla, söylemlerinde varsa suç unsuru görülenler için gereği yapılmak yerine, kurum ya da kuruluşlara günahları yüklemenin doğru olmayacağı inancındayız.
Yürekten esenlikler ve en içten saygılarımızı sunarız.