Malthus Teorisi, gıda krizi ve gıda yatırımı desteklenmesi (2)


Malthus Teorisi, gıda krizi ve gıda yatırımı desteklenmesi (2)(Devam...)
Hayvanlar, cinsine göre insan nüfusundan daha az veya çok çoğalır. İnsanlar, hayvancılığı gereği gibi yaparlarsa gıda krizini ertelemiş olurlar, ama bu Malthus teorisinin yanlışlığını göstermez.
Eğer böyle giderse, ileride insanları büyük bir gıda krizi beklemektedir. İnsanlar, bunun da tedbirlerini düşünmelidirler. Ülkemiz için bu kriz çok ama çok uzaktadır. Bizim bulunduğumuz bu topraklar verimli kullanıldığı takdirde rahat rahat 200 milyon insanı besleyebilecek durumdadır diye düşünürüm.
GDO
Gıda krizinin bir de tarımsal ayağı vardır. Malthus teorisinde tarımdaki artışlar her ne kadar aritmetik dizi ile ise de, 300 yıldır yani bugüne kadar, insanlık büyük bir gıda krizi ile karşılaşmamıştır.
Neden derseniz? İnsanlık yapılan çalışmalarla, ekim alanlarını geliştirdiği gibi tarımsal ürünlerin tohumlarını ıslah etmiş, verimlerini artırmıştır ve de GDO denen bir takım genetiği değiştirilmiş organizmalar da kullanılmaya başlanmıştır.
GDO, genetiği değiştirilmiş organizmalar cümleciğinin kısaltılmışı olan bir kavramdır. İnsanoğlu, gerek bitkiler ve gerekse canlıların organizmalarına müdahale etmeyi eskiden beri düşünmüştür. Bunun edebiyattaki örneği 'Kaptan Moro'nun adası' isimli eserdir ve benzerleridir. Bilhassa gıda ürünleri, tahıl, hububat, meyve ve sebzelerde bitkilerin DNA'sı ile oynanmış ve bunların verimliliği artırılmıştır. Canlı organizmaların değiştirilmesini buraya almıyorum.
Son zamanlarda, GDO'ların iyi olmadığı, ülkeyi yabancılara bağlı hale getirdiği gibi fikirler ileri sürülmeye ve (gdo)'lardan vazgeçilmesi için çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu arada bir çok ülke, GDO' dan vazgeçmeye veya (GDO)'lu tohumları kullanmamak için çalışmalar yapmaya başlamıştır.
Ülkemiz son yıllarda gerek tohumda eksik üretim, dışa bağlılık ve gerekse doğuda üretimin durması ile gıda üretimi ülkemize yetmemeye başlamıştır. Önceki yazılarımda belirttiğim gibi, Türkiye tohum üretiminde çok büyük adımlar atmış ve dünyada sayılı tohum üreticilerinden biri haline gelmeye başlamıştır.
İstenen sonuçlara varmakta zorlanmalar olduğu için devlet de gıda üretimini artırıcı tedbirler almaya başlamıştır.
Bunlardan biri de 'Kırsal kalkınma
yatırımlarının desteklenmesidir.'
Bu çerçevede verilen destekleri
sırasıyla açıklayalım.
Tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi:
Bu konudaki 2017/22 sayılı son tebliğ 13,09.2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımların geliştirilmesi amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsamaktadır.
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2016-31/12/2020 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsar.
Tebliğ konusuTarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar: Büyükbaş, küçükbaş, hindi ve kaz yetiştiriciliği, su ürünleri ve kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırım tesislerini, Tarımsal ürün ise : Tütün hariç tüm bitkisel ürünleri, hayvansal ürünleri ve su ürünlerini, ifade eder.
(Devamı Haftaya)