izmir escort izmir escort yabancı dizi izle warez script porno izle hacklink shell indir istanbul evden eve nakliyat nakliyat fiyatları kiralık bahis sitesi


Khk/696 kapsamında alt işveren işçisi kabulü ve başvuru hakkı


Khk/696 kapsamında alt işveren işçisi kabulü ve başvuru hakkıAşağıda belirtilen kamu idareleri (Mit Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, KHK/696'ya ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarında; ödemeleri merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer idareler için ise, kendi bütçelerinden karşılananlar (Kısaca 'A Grubu') ile il özel idareleri ve belediyeler ve bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde (Kısaca 'B Grubu'), 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar, KHK/696 madde127 deki Geçici Madde 23 kapsamında 'alt işveren işçisi' olarak kabul edilmektedir:
(I) Sayılı Cetvel: Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri (Örneğin; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi).
(II) Sayılı Cetvel: Özel Bütçeli İdareler (Örneğin,Yüksek Öğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri gibi).
(III) Sayılı Cetvel: Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (Örneğin, Rekabet Kurumu gibi).
(IV) Sayılı Cetvel:Sosyal Güvenlik Kurumları (Örneğin, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi).
Söz konusu çalıştırılmakta olanlar aşağıda belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla; 2/1/2018 tarihinden itibaren on gün içinde, A Grubu'nda bulunanlar idaresinin hizmet alımı sözleşmesinin yapıldığı birimine, B Grubu'nda bulunanlar ise, hizmet alım sözleşmesini yapan idareye veya hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kurulacak bir şirkete (KHK/696 m.127 ve Ek m.20 ile Geçici m.24), sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvurabilirler:
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/I (A) fıkrası bendinin 1,4, 5, 6, 7, 8 inci alt bentlerinde yer alan Genel Şartları taşımak,
b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malüllük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
c)Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,
ç) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı KHK/696 m.127 ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyanda bulunmak (KHK/&)& m.127). Üstte (c) bendinde yazılı, dava ve/veya icra takiplerinden feragat edileceğine ilişkin sulh sözleşmesi içeriğinde olacak yazılı beyan, davadan ve/veya icra takibinden feragat olarak nitelendirilemez. Zira, davadan ve/veya icra takibinden feragat, çalıştırılanın mahkemeye ve/veya icra dairesine yapacağı tek taraflı bir irade beyanı ile olur (HMK m.307 - 312). Çalıştırılanın, böylesi bir yazılı dilekçeyi sonradan mahkeme ya da icra dairesine vermemesi durumunda, KHK/696 m.127 ile kendisine sağlanan kamu kurum veya kuruluşunda işçi kadrolarında istihdam edilme koşullarını taşımaması nedeniyle, başvuru hakkından yoksun bırakılır.
Ailenizle mutluluklar ve yürekten
esenlikler dileklerimizi saygı ile sunarız.