Eşler arasındaki katılma alacağı


Eşlerden her birinin kişisel mallarının yanı sıra eşlerden her birinin edinilmiş mallarının bütününe edinilmiş mallara katılma rejimi ya da yasal mal rejimi adı verilir.Söz konusu katılma rejimi aşağıdaki hallerde sona erer:

Eşlerden birinin ölümü ve benzeri durumlardan

Mahkemece verilecek boşanma kararı ile

Mahkemece verilecek evliliğin iptali kararı ile

(TMK m.225)

Diğer yandan mal ortaklığı rejiminde yaşayan eşlerden herhangi birinin iflasına karar verilince aralarındaki mal ortaklığı rejimi kendiliğinden mal ayrılığı rejimine dönüşür. (TMK m.209)

Örneğin; 06.08.2000 tarihinde evlenmiş, 07.07.2014 tarihinde açılan boşanma davası 09.05.2015 günü kesinleşmesi ile evlilik birliği son bulur.

Bu durumda, boşanma davasının açıldığı tarihe kadar “edinilmiş mallara katılma rejimi” geçerli olur.

Gülezar ile Sertkaya arasında görülecek katılma alacağı ve ziynet alacağı davasında eşler arasındaki mal rejimi Türk Medeni Kanunun (kısaca “TMK”) 225/son maddesi gereğince boşanma davasının açıldığı 07.07.2014 tarihinde sona ermiştir.

Davanın niteliği nazara alındığında 4721 sayılı TMKnın 202 ve devamı maddeleri gereğince öngörülen “yasal mal rejimi” olan “edinilmiş mallara katılma rejimi” uygulama görecektir.

Bu anlamda,TMKnın 231,232,235 ve 236ncı madde hükümleri uyarınca görülen katılma alacağı ve genel hükümlere göre çözümlenecek ziynet alacağı talepleri konusunda hüküm kurulacaktır.

Öyleyse, katılma alacağı davasında eklenecek değerlerden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere edinilmiş malın toplam değerinden, mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan artık değerin yarısı üzerinden tarafların kazanılmış hakları da gözetilerek varsa taşınmazın tasfiye tarihindeki değeri de dikkate alınarak (TMK m.235/1) katılma alacağı tespit olunmalıdır.

Böylesi davalarda mahkemece dava dosyasının hukukçu bilirkişi ve mali müşavirden oluşacak bir bilirkişi kuruluna tevdii ile Yargıtay denetimine açık rapor alınmak suretiyle uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekmektedir.

Yürekten esenlikler ve içten saygılarımızı sunarız.

EKOHABER GAZETESİ