Dava şartı olarak arabuluculuk


Dava şartı olarak arabuluculuk1/01/2018 Tarihinde yürürlüğe girecek 'Dava şartı olarak arabuluculuk' kurumu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununda (Kısaca 'İMK') düzenlenmiştir.
Dava şartı olarak arabuluculuk kurumu, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biridir.
İMK m.3'de düzenlenen bu müesseseden amaç; bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, işçi ve işveren tarafın bir masa etrafında bir araya gelmesi, aralarındaki uyuşmazlığı müzakere etmesi ve ortak bir sonuç ve karara varmaları için gerekli ortamın hazırlanmasıdır.
Ayrıca, hizmet sözleşmesi (pazarlamacılık sözleşmesi ve evde hizmet sözleşmesi) kapsamında kalan işçi ve işveren arasındaki alacak ve tazminat talepleri için de, arabulucuya başvuru zorunluluğu, bir dava şartı olarak kabul edilmektedir.
Davet edilen tarafın kendisini haklı görerek ve uyuşmazlık mahkemeye intikal ettiğinde haklı çıkacağını hesap ederek masaya ve görüşmelere gelmekten kaçınması, bu müessesenin işlerliğini azaltacak ve umulan sosyal menfaatin elde edilememesine sebep olacaktır. İMK'nında kendini haklı görerek müzakere masasına gelmeyen tarafa yaptırım olarak, sonradan mahkemede açılacak davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilememektedir.
Ancak, her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.
Asıl işveren - alt işveren ilişkisinin varlığı halinde, işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için, işverenlerin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması aranmaktadır.
İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları için arabulucuya başvurulamaz.
Arabuluculuk çözüm yöntemine başvuru yapılacak konular sınırlı sayıda olup şunlardır:
a) İşçi tarafından talep edilebilecek;
- İşe başlatmama tazminatı,
- Boşta geçen süre alacağı,
- İşe iade talebi,
- Feshe bağlı kıdem, ihbar, kötü niyet ve
ayrımcılık sendikal tazminat talepleri,
-Yıllık izin ücreti alacağı,
-Fazla çalışma ücreti alacağı,
-Ücret alacağı,
-Hafta tatili ücreti alacağı,
-Ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı.
b) İşveren tarafından talep edilebilecek;
-İhbar tazminatı,
-Cezai şart,
-Avansın iadesi,
-Eğitim gideri, gibi alacak ve tazminatlar.
Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabileceği gibi, işverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilir ve son tutanağı imzalayabilir.
Yürekten esenlikler ve en içten saygılarımızı sunarız.