Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasında süre uzatımı


Bilindiği üzere 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’la yurtdışında veya yurt içinde olup kayıtlarda olmayan bazı varlıkların kayda alınması şartıyla serbestçe tasarruf edebilme avantajı getirilmişti. Söz konusu uygulamanın süresi 31/12/2016 itibari ile sona eriyordu. Ancak anlaşılan beklentiler gerçekleşmedi ve uygulamanın süresi uzatıldı.
Bahsedilen uygulama bu yılın ilk yarısına kadar (30/06/2017) uzatılmıştır. Kısaca uygulamanın neler getirdiğini tekrar hatırlatalım:
Söz konusu kanun uyarınca, gerçek ve tüzel kişiler, 30/06/2017tarihine kadar yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye’ye getirmeleri halinde bunlara serbestçe tasarruf edebilecek ve bu varlıkları işletme kayıtlarına dahil edebileceklerdir. Ayrıca gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını 30/06/2017 tarihine kadar kanuni defterlere kaydedebileceklerdir. Eğer mükellefler yukarıda bahsedilen varlıkları işletmelerine dahil ederlerse, bu şekilde işletmeye dahil edilen varlıklar, vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır. Aynı şekilde, söz konusu varlıklar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın işletmeden çekilebilecek ve işletmeden çekilen bu varlıklar dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.
Yurt dışından getirilen veya yurt içinde olup kayıtlarda olmayan varlıkların işletmeye kaydedilmesi durumunda, bu varlıkların Vergi Usul Kanunu’nun iktisadi işletmelere dahil kıymetleri değerlemeye ilişkin hükümlerine göre tespit olunan değerleri esas alınacaktır.
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, yurt dışından getirdikleri veya yurt içinde olup kanuni defterlerine kaydettikleri varlıkları için pasifte özel bir fon hesabı açabileceklerdir. Söz konusu hesap serbestçe tasarrufa konu edilebilecek, sermayeye eklenebileceği gibi ortaklara da vergisiz olarak dağıtılabilecektir.
Bununla birlikte, işletmelere dahil edilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider ya da zarar kabul edilmeyecektir. Ayrıca; yurt dışında bulunan varlıklarla; işletmelerin yurt dışı finans kuruluşlarından aldıkları (19.08.2016 itibariyle kayıtlarda yer alması şartıyla) kredilerin kapatılması ve defterlerden düşülmesi kaydıyla; bu varlıklar da Türkiye’ye getirilmiş sayılacaktır. Hatırlayacaksınız beyan edilen varlıklar ile ilgili olarak daha sonra hesap sorulmamasına yönelik önemli bir avantaj da yasa ile getirilmişti. Gerek yurt dışında bulunan gerekse yurt içinde bulunan ve beyan edilmiş olan varlıklar nedeniyle, beyanda bulunan mükellefler hakkında başkaca bir neden ile gerekli olması hali saklı kalmak üzere sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek, hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezaları kesilemeyecektir.