Ar - Ge'nin kandilleri


Ar - Ge'nin kandilleriAr-Ge ve inovasyon günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri olup, bu alanı destekleyen ülkeler refah ve gücün sahibi olmaktadırlar.
Ülkemizde Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için 2000'li yıllarda, bu alanda bilincin oluşması ve derinleşmesi için Bursa'da kuruluşu gerçekleştirilen aşağıda belirtilen uluslararası kuruluşlardan 'Ar Ge'nin Sessiz Temel Taşları' olarak söz edebiliriz:
1. Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği
(Kısaca 'URTEB')

Kurucu başkanı sayın Zeki Zorlu'nun olduğu URTEB'in kurulmasına 12/03/2002 tarih ve 2002/3938 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilmiştir.
2. Fikri ve Sınai Mülkiyetin Uluslararası
Korunması Birliği (Kısaca 'FİSMUKOB')

Kurucu başkanı sayın Kemal Yamankaradeniz'in olduğu FİSMUKOB'un kurulmasına 25/06/1999 tarih ve 99/13041 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilmiştir.
FİSMUKOB kurulduktan sonra, adı Uluslararası Patent Birliği (Kısaca 'UPB') olarak değiştirilmiştir.
3. Sentez Uluslararası Bilim ve Teknoloji
Birliği (Kısaca 'SUBİTEB')

Kurucu başkanı sayın Prof. Dr. Melek Tüz'ün olduğu SUBİTEB'in kurulmasına 31/01/2002 tarih ve 2002/..... sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilmiştir. Birlik, özellikle Uludağ Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini yoğunlaştırmak amacı ile kurulmuştur.
4. Uluslararası
Teknoloji Birliği
(Kısaca
'ULUTEK')

ULUTEK, 2002 tarihinde bakanlar kurulu kararı ile kurulmuştur. ULUTEK, Türkiye'nin kendi teknolojisini üretebilmesini desteklemek için kurulmuş olan sivil toplum kuruluşudur.
Daha sonra, Uludağ Üniversitesi olarak Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketinin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmalardan kendi Ar - Ge Merkezini kuran firma sayısı 2000 yılında ilk defa Güncel Yazılım olarak kurulmuş olup, bu sayı 2018 yılında dokuza ulaşmıştır.
5. Uluslararası Kalıp Üreticileri Birliği
(Kısaca 'UKÜB')

2002 yılında Bursa'da kalıp üreticilerinin kurduğu bu UKÜB, 2008 yılında yeniden yapılanmaya girmiş, ismini Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği olarak değiştirmiştir.
Ülkemizde 2018 yılında faaliyet gösteren Ar - Ge Merkezi sayısı 962 olup, bu seviyenin edinilmesinde; teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin gelişmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge'ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla kabul edilen 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu ile diğer destekler yanında, yukarıda belirtilen kuruluşların oluşturduğu bilincin önemli katkısının olduğu inancındayız.
Yürekten esenlikler ve çalışmalarınızda
başarı dileklerimizle saygılarımızı sunarız.